Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bemutatása

A települési önkormányzatok képviselő-testületei attól a szándéktól vezérelve, hogy az Európai Uniótól és a hazai központi költségvetésből elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló vízgazdálkodási projekteket valósítsanak meg – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-a által meghatározott társulási jog alapján – önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.

A Társulás létrehozásának célja az volt, hogy a tervezett vízgazdálkodás fejlesztési projekt eredményeként a tagönkormányzatok eleget tudjanak tenni az őket terhelő egészséges ivóvíz-ellátási közfeladat hatékony, de ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli ellátásának korszerű, hatékonyabb és célszerűbb technológiai megoldások alkalmazásával.

A társulás Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás néven 2010. február 17. napján alakult.

A Társulásban 10 település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék.

A Tárulás székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe

A Társulás képviselője: a Társulás elnöke a székhelytelepülés polgármestere

A Társulás döntéshozó szerve a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa.

A Társulás határozott időre, az alább ismertetett projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jött létre.

Általános tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz-ellátási feladatokhoz szükséges pénzeszközök megszerzése, felhasználásának koordinálása és szabályozása. Mind e mellett a projekt lebonyolításáért felelős szervezet is egyben.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a székhelyönkormányzat hivatal a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el, aki a projekt megvalósítása folyamán jelentős munkát végzett, és végez jelenleg is a Társulás tevékenységének koordinálása, a szakmai kapcsolattartás, a pályázati anyag összeállítása és a társulási dokumentumok kidolgozása, valamint az adminisztratív tevékenységek területén.

A projekt:

A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt azonosító számok: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 kódszámú projekt 2009. áprilisában vette kezdetét.

A Támogatási Szerződés aláírását (2012. február 17.) követően indult a projekt megvalósítási szakasza.

Megvalósult fejlesztések:

- Ásotthalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk, fogadó medence létesítése, településrészek elosztóhálózat kiépítése.

– Bordány vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk, külterületi ellátás biztosítása,

– Domaszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk, külterületi ellátás biztosítása,

– Forráskút vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk,

– Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új kutak fúrása, új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk, illetve távvezetékkel a település külterületi lakott részeire 3 db hálózati nyomásfokozó egység közbeiktatása,

– Öttömös vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk,

– Pusztamérges vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk,

– Ruzsa vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk,

– Üllés vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba, illetve távvezetékkel a település külterületi lakott részére,

– Zákányszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: új tisztítástechnológia kiépítése, új hálózati szivattyúk.

A projekt finanszírozása:

A projekt megvalósítási szakasza 2018. november 12. napjával pénzügyileg lezárult, pénzügyi elszámolása a támogató felé megtörtént.


A víziközmű vagyon átadásra került a tagönkormányzatok részére. A Társulásnál felmerült 58.758.197,-Ft költség értéke vagyonként nem volt aktiválható.

A projekt eredményeként megvalósult vagyon tulajdoni viszonyainak rendezése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 10. § (2) bekezdésének megfelelően történt.

A Társulás és a Tagönkormányzatok feladatai és kötelezettségei a projekt fenntartás időszakában:

A beruházás részben Európai Uniós forrásból valósult meg. A projekt lezárult, a Támogató Szervezet kiadta a projekt megvalósítás záró beszámolójának elfogadásáról szóló igazolást.

Az Eu-s projekt fenntartási időszak 2018. november 13. napján elindult.

A fenntartási időszak 5 év.

A projekt 2023. november 13-ai határnappal fejeződik be, amennyiben a záró fenntartási jelentést a Támogató Szervezet elfogadja.

A projekt fenntartással kapcsolatos támogatói feladatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: Támogató Szervezet) látja el.

A projekt fenntartás akkor zárul, amikor a Támogató Szervezet kiadja a projekt fenntartás záró beszámolójának elfogadásáról az igazolást, valamint a projektzáró jegyzőkönyvet.

A Társulás által vállaltaknak fenn kell maradni a KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 azonosítószámú „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” megnevezésű projekt fenntartásának végéig.

A Társulás feladatai/kötelezettségei:

A projekt fenntartása érdekében a Társulás elnöke felelős a projekt éves fenntartási jelentéseinek benyújtásáért, adatot szolgáltat a Támogató Szervezet felé, őrzi a projektdokumentációt.

A Társulás elnöke (vagy meghatalmazottja) jelenik meg a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatott helyszíni ellenőrzésen.

A Támogató Szervezet a Társulással, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása a Társulás elnökén keresztül történik.

A Tagönkormányzatok feladatai/kötelezettségei:

A Tagönkormányzatok a projekt fenntartása során kötelesek együttműködni a Társulással, a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Tagönkormányzatok a projekt fenntartása során kötelesek a projekt által létrehozott vagyon üzemeltetéséről, biztosításáról gondoskodni.

A Tagönkormányzatok nem értékesíthetik, nem terhelhetik meg a projektből származó vagyont, vagyoni elemeket a projekt fenntartási időszak lezárásának végéig, a projektzáró jegyzőkönyv Támogató Szervezet általi kiadásáig.

A Támogató Szervezet vagy jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek helyszíni ellenőrzéseit a Tagönkormányzatok tűrni kötelesek. Az ellenőrzés során felmerült adat és dokumentum igények teljesítését a Társulás koordinálja.

Amennyiben a Támogató Szervezet a projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Társulástól, a Társulás elnökének felhívására a Tagönkormányzatok kötelesek a projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Társulás elnöke a Támogató Szervezet által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

Üzemeltetés:

A tagönkormányzatok a térítésmentesen átvett közmű vagyont a víziközmű törvény értelmében a 10 település közigazgatási területére víziközmű-szolgáltatás működési engedéllyel rendelkező Alföldvíz Zrt. részére adták át üzemeltetésre egy 2014-ben létrejött bérleti üzemeltetési szerződés alapján, amely jelenleg is hatályban van.

Az ivóvíz közszolgáltatás üzemeltetési feladatait a 10 tagönkormányzat területén jelenleg is az Alföldvíz Zrt. látja el.


Általános Közzétételi Lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022
info[at]homokhat[dot]hu

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Megállapodása és SZMSZ-eA társulás munkaszervezeti feladatait Mórahalom Városi Önkormányzat látja el, a feladatellátásra megbízott munkavállalók munkaköri leírása szerint.
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Nógrádi Zoltán - elnök

62/281-079
nogradi[at]morahalom[dot]hu

Sánta Gizella - alelnök
62/285-011
ruzsa[at]ruzsa[dot]hu

Dr. Tóth Krisztián – a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának jegyzője
62/281-022
jegyzo[at]morahalom[dot]hu

Tóthné Klamik Gyöngyi - a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának Költségvetési és Adóosztály vezetője

62/281-022
klamik.gyongyi[at]morahalom[dot]hu
4.Ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend
5.Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Társulási Tanács létszáma: 10 fő

6.Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
-
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -
10.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: (62) 562-662
Fax: (62) 562-601


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati

Társulásának a Társulási Megállapodása és SZMSZ-e az előző „I.2.” pontban található
2.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásának és intézményének feladatait a Társulási Megállapodás tartalmazza, amely az előző „I.2.” pontban található.
3.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről-
4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények -
5.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei (vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

Adatvédelmi szabályzat

Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Közadatok újra hasznosításának szabályzata

Közzétételi és publikálási szabályzat
6.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
7.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A döntések előkészítésének rendjét, szabályait, az ülések helyét, idejét, nyilvánosságát a társulás Társulási Megállapodása és SZMSZ-e tartalmazza, amely az „I.2.” pontban található.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2019.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2020.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2021.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2022.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2023.

Munkaterv 2024.
8.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az előterjesztéseket lásd az előző II. 7. pontban a Jegyzőkönyvek és előterjesztések cím alatt.
9.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények a https://www.morahalom.hu/hu/tarsulasok oldalon a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás név alatt található
10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -
11.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -
12.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat Adatvédelmi szabályzat

Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Közadatok újra hasznosításának szabályzata
13.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -
14.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
15.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adata
16.
17.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


III. Gazdálkodási adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulásának

költségvetése

költségvetési beszámolója
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának statisztikai állományi létszáma: 0 fő

A társulás vezetői és vezető tisztségviselői illetményben, munkabérben és rendszeres juttatásban, valamint költségtérítésben nem részesülnek.

3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződés nyilvántartás 2012-2019

Szerződés nyilvántartás 2020
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)2024. évi közbeszerzési terv