Széchenyi 2020

Választási tájékoztató

 Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívjuk fel figyelmüket.
 Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a Polgármesteri Hivatalban található Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) igényelhet értesítőt. A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelem:
/ a valasztas.hu honlapon
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019.10.09-én 16.00 óráig nyújtható be,
- ügyfélkapus azonosítással: 2019.10.13-án 12.00 óráig nyújtható be.
/ személyesen
- 2019.10.11-én 16.00 óráig nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
- 2019.10.09-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
/ írásbeli meghatalmazással rendelkező Meghatalmazott útján történő igénylés
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án. Erről a város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kaptak tájékoztatást az érdeklődők.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell figyelembe venni. Mórahalom városban az egyéni listás (képviselő) jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 52, a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 156.
Az egyéni listás és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt.

Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi számát és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet az alábbi kivételekkel:
Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
10.000 fős vagy ennél kevesebb lakosú településen: Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
• érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Önök 3 szavazólapot fognak kapni:
• Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
• A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
• A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap

Mórahalmon a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszámunk alapján – 8 tagú, tehát érvényesen szavazni maximum 8 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista mellett/felett lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal lehet.


Szavazataikat az alábbi helyeken adhatják le:
I. szavazókör 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. (Gondozási Központ)
II. szavazókör 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (Barmos Iskola)
III. szavazókör 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16. (Kőiskola)
IV. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. (Rendezvényház)
V. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. (Inkubátorház)
VI. szavazókör 6782 Mórahalom, II. körzet 4/a. (Pótkerék Csárda)
VII. szavazókör 6782 Mórahalom, IV körzet 120. (Kralleri Borház)
VIII. szavazókör 6782 Mórahalom, VII. körzet 155. (Széksósi iskola)
IX. szavazókör 6782 Mórahalom, VI. körzet 120. (Kerekiskola)

Az I., II., IV., V. és a IX-es szavazókör akadálymentes.
A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel: (62) 281 022

A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást Mórahalom város honlapján az önkormányzati választások 2019. menüpont alatt és/vagy a www.valasztas.hu weboldalon talál.
 
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
Helyi Választási Iroda vezetője