Zajlik a „Mórahalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt” című, TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 azonosítószámú pályázat megvalósítása

A Mórahalom Városi Önkormányzat által eszközölt beruházás bruttó 500 millió forintos költségvetésű, 100% támogatással bír az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Állam által társfinanszírozva.

A projekt előkészítése során meghatároztuk településünk belterületének azon utcáit, a csapadékvíz-elvezető rendszer kritikus pontjait, melyek fejlesztése nélkülözhetetlen volt a hathatós csapadékvíz-kezelés biztosítása érdekében.

A projekt megvalósításának első lépéseként elkészült városunk vízkárelhárítási tervfelülvizsgálata, melyben szereplő intézkedési lépéseket az aktuális kihívásokhoz igazítottuk. Az elkészült dokumentációt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság támogató szakvéleménnyel elfogadta.

Második lépésként a meghatározott öt beavatkozási területen – rekonstrukciós szakaszok és új rendszerek egyaránt – az engedélyezési tervdokumentációikat elkészítettük, majd vízjogi létesítési engedélyt szereztünk.

A tervdokumentációk műszaki-szakmai tartalmának meghatározásakor nemcsak a település épített- és természeti környezetének csapadékvíztől való megóvása volt fontos szempont, hanem az is, hogy a keletkező csapadékból minél nagyobb volumenben tartsunk vissza vizet a kiépülő hálózatban, tehát a helyben történő elszikkasztást támogassuk – elősegítvén ezzel is az aszály elleni védekezést.

A projekt keretében az alábbi öt beavatkozási terület műszaki tartalma valósult meg, mely munkálatok kivitelezését a mórahalmi székhelyű Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet végezte el.

Rekonstrukciós munkálatok a Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály, Széchenyi, Egyenlőség, Remény utcákban, ahol 2405 m hosszan szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatorna épült átereszek.

„Bástya sori gyűjtőcsatorna II. ütemű fejlesztése”, mely során 2848 m hosszan a Munkás, Arató, Dankó, Kapás és Nyár utcák – eddig csapadékvíz-elvezető rendszer nélküli közterületek – vízelvezetése épült meg.

Mórahalom-Alsóvároson (más néven: Kissori úti lakónegyed) épült szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatornahálózat 1525 m hosszan a hozzá tartozó áteresz-műtárgyakkal. Az érintett utcák: Masa, Babarczi, Volford, Tanács utca és a Kissori út.

A Szegedi út (5514 jelű út temető és Ruzsai út közötti szakasz) mindkét oldalán nyílt-, illetve zárt csapadékvíz-elvezető szakaszok kiépítése valósult meg, valamint egy szivattyús átemelő műtárgy épült.

Egy új záportározót létesítettük, mely a Szegedi úti és István király úti gyűjtőcsatornát, illetve a település déli városrésze csapadékvizének döntő többségét elszállító Belsőségi-csatornát is tehermentesíti. Megépült továbbá egy földmedrű, nyíltszelvényű, 560 m hosszú új csatorna az egykori kisvasút nyomvonala mentén, egészen a Madarásztó-Vereskereszt-főcsatornáig, melyhez átereszek és tiltóműtárgyak is tartoznak. A Belsőségi-csatornán a Fürtön sor irányában lévő két áteresz bővítése is megtörtént.

Beruházásunk megvalósításával érdembeli lépéseket tettünk a város belvízvédelmének fejlesztése területén.