Széchenyi 2020

Gondozási Központ

Homokháti Szociális Központ Mórahalmi Tagintézménye
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Mórahalmi Tagintézménye

Intézményvezető:Csótiné Ördög Edit
Tagintézmény-vezető: Balog Mónika
Tagintézmény címe: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21.
Telefonszám: 62/280-643
E-mail: gondozas@morahalom.hu, morahalom@hoszkp.hu

Homokháti Szociális Központ honlapja

Az intézmény programja az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/kozpont.szocialis/

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam valamint az önkormányzat biztosítják. (1993. évi III. tv.)
Az előd, a Gondozási Központ 1989. augusztus 1-jén kezdte meg működését szociális tevékenységet ellátó intézményként. Jelenlegi szervezeti formájában szociális szolgáltatásokat biztosít Mórahalom város szociálisan rászoruló lakosai részére: saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.

A szolgáltatások igénybevétele – a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás néhány esetét kivéve – önkéntes. Ügyfélfogadás munkanapokon 8-16 óráig lehetséges.

A szolgáltatás igénybevételét a Tagintézményben lehet kezdeményezni a tagintézmény-vezetőnél. Felvilágosítás telefonon vagy személyesen kérhető munkaidőben a fenti címen vagy a megadott telefonszámokon.
A szolgáltatásokat immáron 35 éve biztosítja az intézmény magas szakmai és etikai megfeleléssel. A legfőbb érték az ember itt nem csak szlogen. A település adottságai lehetőséget nyújtanak a családias hangulatú gondozási tevékenységre.


Ellátási formák a Tagintézményben:
- Nappali ellátás
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Étkezés és népkonyha
- Család- és gyermekjóléti szolgálat

Egyéb ellátási forma:
- Tanyagondnoki szolgálat (Önkormányzati fenntartásban)
- Támogató szolgálat (Ásotthalom gesztorságában)
Nappali ellátás - Idősek Klubja

Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
Az ellátottak részére a napi programok mellett rendszeresen szervezünk kirándulásokat programokat, melyek megvalósításához nagy segítséget jelent a minden évben megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál.
A Klub hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig tart nyitva. A nappali ellátás igénybevétele Mórahalom Város Képviselőtestületének döntése értelmében térítésmentes.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást: a napi tisztálkodástól kezdve, a gyógyszerek felíratásán és kiváltásán keresztül a bevásárlásig, a környezetük rendben tartásáig segítik a gondozók az ellátást igénybe vevők életvitelét kül- és
belterületen egyaránt.

Térítési díj:

Személyi gondozás:

Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 1000,- Ft/ gondozási óra/ fő.
Szociális segítő tevékenység
Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 1000,- Ft/ gondozási óra/ fő.
Tartási-eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő esetén: 1000 -. Ft / gondozási óra ( gondozási vagy szociális segítői tevékenység igénybevétele esetében)


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 éven felüli személy, egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás igénybevétele 2024. május 01-től a térítési díj: bruttó 80,-Ft/ellátási nap/készülék
Szociálisan nem rászorulók esetében: 165,-Ft/ ellátási nap/készülék.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguk, illetve eltartottjaik észére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés keretén belül lehetőség van diétás étkezés igénybevételére is orvosi javaslat alapján. Az étkezés igénybevételének lehetőségei: helyben fogyasztással, elvitellel, vagy az ellátott otthonába szállítással.

Szociálisan rászorultnak minősül: aki 60. életévét betöltötte vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül; aki a 18. életévét betöltötte, és a munkaképesség csökkenéséről igazolással rendelkezik; 60. életévét be nem töltött személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés igénybevételét kifejezetten javasolja; vakok személyi járadékában részesül; fogyatékossági támogatásban részesül; pszichiátriai betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik; szenvedélybetegségéről háziorvosi, szakorvosi igazolással rendelkezik; hajléktalan.
Térítési díj: Nettó 850,- Ft+ ÁFA / ellátási nap / adag, azaz bruttó 1080,- Ft / ellátási nap/ adag. Kiszállítási díj 150,- Ft/ háztartás. Megjegyzés az étkeztetés kiszállítási díjtételének megfizetése alól mentesülnek a külterületen bejelentett lakcímmel rendelkező, ellátást igénylő, szociálisan rászoruló személyek.

Népkonyha

Mórahalom város közigazgatási területén 2019. 03. 01-étől lehetőség nyílt népkonyhán történő étkeztetés igénybevételére.

Az étkeztetés népkonyhán szolgáltatás alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe a szociálisan rászoruló személyek részére.


Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

Mórahalom, Röszkei u. 2. Tel.: 62/281-022/186, e-mail: css.morahalom@hoszkp.hu
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés keretén belül biztosítani kell: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a családon belüli kapcsolatok erősítését szolgáló családterápiás esetkezelést.
Gyermekvédelmi törvény alapelvei: a gyermek érdekeinek előtérbe helyezése, a család önállóságának fokozása, célszerűség az ellátásokban, a legkisebb kényszer elve, a hátrányos megkülönböztetés, visszaélés tilalma.
A Gyermekjóléti szolgáltatás célja: A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családban való nevelés elősegítése, a családból történő kiemelés megelőzése, visszagondozás.
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése.
A veszélyeztetettség megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés megszervezése, tevékenységek összehangolása, tájékoztatás.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Tanyagondnoki szolgáltatás

Önkormányzati fenntartásban működő szolgáltatás, mely elérhető a Tagintézményben (Zákányszéki u.21.)
Célja: a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Mórahalom közigazgatási területén négy tanyagondok teljesít szolgálatot:
Ördög Mihályné (70/286-1354), Bodor Imre (70/374-72-23), Farkas Ildikó (70/334-8716), Szögi Antal (70/334-8717).
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Támogató szolgálat

Célja: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, az általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, speciális személyi szállítás megszervezésével, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Fontos feladat a segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
Fő tevékenység: személyi segítés, információnyújtás, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javítása, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvétel elősegítése.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a (orvosi szakvélemény által igazolt) súlyosan fogyatékos személy.
A támogató szolgáltatás személyi segítése térítésmentes, szállítás költsége 180 Ft/szállítási km, szociálisan nem rászorultak esetén a szállítás 210,-Ft/szállítási km


Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Tanyai Idősek Klubja telephely

Intézményvezető: Csótiné Ördög Edit
Telephelyvezető: Balog Mónika
Telephely címe: 6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.
Telefonszám: 62/280-643
E-mail: morahalom@hoszkp.hu, gondozas@morahalom.hu
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam valamint az önkormányzat biztosítják. (1993. évi III. tv.)
2013. november 1-jén kezdte meg működését szociális tevékenységet ellátó intézményként. Jelenlegi szervezeti formájában szociális szolgáltatásokat biztosít Mórahalom város külterületén élő szociálisan rászoruló lakosai részére: saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes. Ügyfélfogadás munkanapokon 7-13 óráig.

A szolgáltatás igénybevételét a Mórahalmi Tagintézményben, 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. lehet kezdeményezni a telephelyvezetőnél. Felvilágosítás telefonon vagy személyesen kérhető munkaidőben a fenti címen vagy a megadott telefonszámokon.
A szolgáltatásokat immáron 35 éve biztosítja az intézmény magas szakmai és etikai megfeleléssel. A legfőbb érték az ember itt nem csak szlogen. A település adottságai lehetőséget nyújtanak a családias hangulatú gondozási tevékenységre.

Ellátási formák a Telephelyen:

- Nappali ellátás
- Házi segítségnyújtás
- Étkezés

Nappali ellátás - Idősek Klubja

Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
Az ellátottak részére a napi programok mellett rendszeresen szervezünk kirándulásokat programokat, melyek megvalósításához nagy segítséget jelent a minden évben megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál.
A Klub hétfőtől péntekig 7.00-13.00 óráig tart nyitva. A nappali ellátás igénybevétele Mórahalom Város Képviselőtestületének döntése értelmében térítésmentes.
Házi segítségnyújtás


A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást: a napi tisztálkodástól kezdve, a gyógyszerek felíratásán és kiváltásán keresztül a bevásárlásig, a környezetük rendben tartásáig segítik a gondozók az ellátást igénybe vevők életvitelét kül- és belterületen egyaránt.

Térítési díj:

Személyi gondozás:

Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 1000,- Ft/ gondozási óra/ fő.
Szociális segítő tevékenység
Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 1000,- Ft/ gondozási óra/ fő.
Tartási-eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő esetén: 1000 -. Ft / gondozási óra
(gondozási vagy szociális segítői tevékenység igénybevétele esetében)

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguk, illetve eltartottjaik észére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés keretén belül lehetőség van diétás étkezés igénybevételére is orvosi javaslat alapján. Az étkezés igénybevételének lehetőségei: helyben fogyasztással, elvitellel, vagy az ellátott otthonába szállítással.

Szociálisan rászorultnak minősül: aki 60. életévét betöltötte vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül; aki a 18. életévét betöltötte, és a munkaképesség csökkenéséről igazolással rendelkezik; 60. életévét be nem töltött személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés igénybevételét kifejezetten javasolja; vakok személyi járadékában részesül; fogyatékossági támogatásban részesül; pszichiátriai betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik; szenvedélybetegségéről háziorvosi, szakorvosi igazolással rendelkezik; hajléktalan.
Térítési díj: Nettó 850,- Ft + ÁFA/ ellátási nap / adag, azaz bruttó 1080,- Ft / ellátási nap/ adag. Kiszállítási díj 150,- Ft/ háztartás. Megjegyzés az étkeztetés kiszállítási díjtételének megfizetése alól mentesülnek a külterületen bejelentett lakcímmel rendelkező, ellátást igénylő, szociálisan rászoruló személyek.Cím