Hatósági feladatok


A Hivatal feladatai


1./ A Hivatal alapvető feladatait a Mötv, az 1991. évi XX. Törvény, más feladatokat és hatásköröket is megállapító jogszabályok, az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Képviselő-testület munkaterve határozzák meg. A Hivatal osztályai, szervezeti egységei ellátják a polgármester, a jegyző által meghatározott feladatokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a) elkészítik a vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket;

b) elkészítik a szakterületüket érintő előterjesztéseket, döntési javaslatokat;

c) elkészítik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztések tervezetét;

d) ellátják a Képviselő-testület, a bizottságok, a Társulási Tanács üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív és technikai feladatokat;

e) elkészítik az ülések jegyzőkönyvét;

f) közreműködnek az Képviselő-testület, a bizottságok a Társulási Tanács döntéseinek a végrehajtásában;

g) elvégzik a szükséges egyeztetési feladatokat.

2./ A Hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselők munkateljesítményét a Képviselő-testület által meghatározott teljesítménykövetelmények figyelembevételével a jegyző írásban értékeli. A Képviselő-testület által meghatározott célokról, valamint a köztisztviselőkkel szemben támasztott követelményekről tárgyévre vonatkozóan írásban a köztisztviselőt értesíteni kell.

3. Az egyes belső szervezeti egységek főbb feladatai:

a./ Polgármesteri Kabinet

 • az önként vállalt feladatok ellátása
 • önkormányzati gazdasági fejlesztéssel, turisztikával kapcsolatos döntések előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése
 • polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek
 • beruházások lebonyolítása, ellenőrzése beruházások tervezése
 • beruházási feladatok költségvetésének készítése
 • beruházási programok, koncepciók összeállítása
 • önkormányzati számítógép hálózat és géppark üzemeltetése (hivatal, egészségügy, könyvtár, közösségi ház, önkormányzati tulajdonú társaságok), kisebb karbantartási munkák elvégzése
 • önkormányzati számítástechnikai eszközök, telefon, fénymásoló beszerzések előkészítése, karbantartása, igénybevételük és költségeik nyomonkövetése
 • hivatalban lévő szoftware-k aktualizálása
 • önkormányzati vagyonkataszter vezetése
 • önkormányzati WEB lap aktualizálása
 • az önkormányzati tulajdonú és magántulajdonú ingatlanadatok, épületadatok összevetése a földhivatali adatbázissal.
 • önkormányzati közműtérképek kezelése
 • közhasznú támogatások igénylésének elkészítése és munkaügyek koordinálása a közhasznú foglalkoztatottak esetében
 • valamennyi fejlesztéshez tartozó támogatás lehívása
 • pályázati támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése
 • oktatási, közművelődési pályázatok elkészítésében közreműködés
 • oktatás, kulturális feladatok esetén az önkormányzati munka koordinálása
 • az ipari park menedzserelési feladatok ellátása
 • az ipari parkba betelepülők részére pályázati lehetőségek felkutatása, beleértve a pályázatok elkészítésében való szakmai segítésnyújtást is
 • a hivatal ellátása irodaszerekkel, nyomtatványokkal, szigorú számadású nyomtatványok vezetése
 • kulcs és bélyegző nyilvántartás
 • lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás vezetése
 • gépjárművek üzembentartása, takarítása, elszámolása, javíttatása
 • beszerzések bonyolítása, levelek soronkívüli eljuttatása a különböző szervek részére, ügyintézések a más szerveknél
 • önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok
 • Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működésének irányítása, felügyelete
 • MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft., MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft., Móra-Solar Kft., MÓRA-PROP Kft., MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft., Móra-Sport Nonprofit Kft., Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, munkájának koordinálása, ellenőrzése
 • Vezetői Információs Rendszer (k11 program) informatikai támogatása, adatnyerések a Költségvetési és Adósosztály vezetőjének irányításával
 • Rendészeti Csoport hatáskörébe tartozó feladatok ellátása
 • Közterület használati engedély kérelmek kezelése

b./ Hatósági Osztály

b.1. Építéshatósági Csoport

 • a település jegyzői szakhatósági (földhivatali telekalakítási ügyekben, szakhatósági megkeresések (pl. útügy esetén, napelemparkok esetén, stb.) ügyek,
 • cső kutak, létesítési engedélye, üzemeltetési, fennmaradási engedélyei,
 • szennyvíz kezelő műtárgyak létesítési engedélye, üzemeltetési, fennmaradási engedélyei,
 • víztisztító berendezések létesítési engedélye, üzemeltetési, fennmaradási engedélyei,
 • hatósági igazolás földhivatali ingatlannyilvántartás átvezetéshez (rendeltetéstől eltérő használat a Polgármester Úr nevében),
 • házszámozás,
 • közmű beruházásoknál természetvédelmi nyilatkozatok kiadása,
 • más engedélyező hátóságok jegyzői szakhatósági hozzájárulásának kiadása,
 • pályázatokhoz jegyzői nyilatkozat kiadása,
 • településképi véleményezés,
 • egyéb feladatok

b.2. Titkárság

 • Polgármester és jegyző titkársági feladatainak ellátása
 • a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti munka
 • protokoll-feladatok
 • gondoskodik a Képviselő-testület üléseinek megszervezéséről, az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, valamint a jegyzőkönyv és a határozatok érdekeltek részére való megküldéséről
 • Képviselőtestület, társulási tanács kiszolgálásában közreműködés

b.3. Igazgatási Csoport

 • Polgármesteri Hivatalhoz érkező küldemények iktatása, irattározása, a selejtezés
 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kezelésével kapcsolatos feladatok
 • Anyakönyvi ügyintézés, állampolgársági, névváltozási ügyek, családi események szervezése
 • hagyatéki leltározás, a hatósági bizonyítványok kiállítása és a talált tárgyak kezelése
 • személyes gondoskodást nyújtó intézmény működésének, valamint az egészségügyi ellátásnak a figyelemmel kísérése
 • Honvédelmi igazgatás, Móra-Vitál Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Móra-Partner Közhasznú Nonprofit Kft szakmai munkájának segítése
 • önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális, igazgatási feladatok ellátása,
 • rehabilitációs ügyek,
 • tűzvédelmi feladatok
 • Ügyfélszolgálati iroda feladatai:
  • hirdetmények átvétele, kifüggesztése
  • építésigazgatás: tájékoztatás, beadványok átvétele, csatolandó dokumentumok ellenőrzése, majd továbbítása a szakrendszer felé
  • Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális igazgatás nyomtatványok átvétele, mellékletek ellenőrzése, továbbítása a szakrendszer felé
  • Talált tárgyak ügyintézése
  • Panaszok, közérdekű bejelentések felvétele, jegyzőkönyvezése
  • Egyéb beadványok (pályázatok átvétele, vállalkozók adatainak informatikai rendszeren történő megjelenítése)
  • Helyi adó egyes területei nyomtatványok átvétele, kitöltés ellenőrzése, majd az Adócsoport felé történő továbbítása
  • Működési engedély, telepengedély beadványok átvétele

c./ Költségvetési és Adóosztály

Az osztály az önkormányzat, a hivatal, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a társulások tekintetében az alábbi feladatokat látja el:

 • előkészíti a pénzügyi és gazdasági vonatkozású előterjesztéseket
 • segíti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkáját
 • előkészíti a költségvetési koncepciót és a zárszámadási rendeletek tervezeteit
 • közreműködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában
 • biztosítja az önkormányzatot megillető bevételek beszedését
 • összeállítja az éves, féléves költségvetési beszámolókat
 • teljesíti a költségvetési, pénzforgalmi információs, adóbevallási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket
 • nyilvántartja és kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat (vagyonleltár)
 • nyilvántartja az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatait
 • ellátja a hivatal operatív gazdálkodási feladatait, gondoskodik a könyvviteli nyilvántartás szabályszerű vezetéséről
 • folyamatosan karbantartja az intézményi törzsadattárat
 • gondoskodik az intézmények finanszírozásáról
 • részt vesz az önkormányzat hivatala és intézményei számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat
 • koordinálja és részt vesz az önkormányzati intézmények pénzügyi – gazdasági ellenőrzéseiben
 • gépjárműadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • építményadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • telekadó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • magánszemélyek kommunális adójának előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • iparűzési adó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • idegenforgalmi adó előírása, nyilvántartása, a befizetések lekönyvelése
 • méltányossági kérelmek elbírálásának előkészítése
 • adóemelés esetén az adózók határozattal történő értesítése
 • a hátralékosok felszólítása, fizetésletiltás, azonnali beszedési megbízás kibocsátása
 • évente egyszer az adózók számlájáról egyenlegértesítő kipostázása
 • az idegenhelyről kimutatott tartozások nyilvántartása, beszedése, befizetés megfelelő helyre történő elutalása
 • Vezetői Információs Rendszer (K11 programra épülő) működtetése, adatszolgáltatás