Korábbi választások

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019 - VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívjuk fel figyelmüket.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a Polgármesteri Hivatalban található Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) igényelhet értesítőt. A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelem:
/ a valasztas.hu honlapon
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019.10.09-én 16.00 óráig nyújtható be,
- ügyfélkapus azonosítással: 2019.10.13-án 12.00 óráig nyújtható be.
/ személyesen
- 2019.10.11-én 16.00 óráig nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
- 2019.10.09-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
/ írásbeli meghatalmazással rendelkező Meghatalmazott útján történő igénylés
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
/ postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
- 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án. Erről a város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kaptak tájékoztatást az érdeklődők.
A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell figyelembe venni. Mórahalom városban az egyéni listás (képviselő) jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 52, a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 156.
Az egyéni listás és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt.

Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi számát és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet az alábbi kivételekkel:
Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
10.000 fős vagy ennél kevesebb lakosú településen: Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
• érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Önök 3 szavazólapot fognak kapni:
• Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
• A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
• A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap

Mórahalmon a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszámunk alapján – 8 tagú, tehát érvényesen szavazni maximum 8 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista mellett/felett lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Szavazataikat az alábbi helyeken adhatják le:
I. szavazókör 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. (Gondozási Központ)
II. szavazókör 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (Barmos Iskola)
III. szavazókör 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16. (Kőiskola)
IV. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. (Rendezvényház)
V. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. (Inkubátorház)
VI. szavazókör 6782 Mórahalom, II. körzet 4/a. (Pótkerék Csárda)
VII. szavazókör 6782 Mórahalom, IV körzet 120. (Kralleri Borház)
VIII. szavazókör 6782 Mórahalom, VII. körzet 155. (Széksósi iskola)
IX. szavazókör 6782 Mórahalom, VI. körzet 120. (Kerekiskola)

Az I., II., IV., V. és a IX-es szavazókör akadálymentes.
A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel: (62) 281 022

A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást Mórahalom város honlapján az önkormányzati választások 2019. menüpont alatt és/vagy a www.valasztas.hu weboldalon talál.

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
Helyi Választási Iroda vezetője


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019 - SZAVAZÓKÖRÖK

A mórahalmi szavazókörök listája:


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019 - HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás HVI határozatok

Helyi önkormányzati választási eljárás-nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZÁSOK 2019 - KÉRELMEK

Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás kérelmek

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek


ÖNKORMÁNYZATIL VÁLASZTÁSOK 2019- HIRDETMÉNYEK

Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás hirdetmények

A polgármesterjelölt

A polgármester-választáson a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármester-választás esetében a főváros egy választókerületnek számít.

A (fő)polgármester-választáson a jelölt:

- párt jelöltje,
- egyesület jelöltje, vagy
- független jelölt lehet.

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

Polgármesterjelölt az lehet, akit
- a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
- a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
- a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

Ajánlás

Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A főpolgármester-jelölt ajánlásához szükséges ajánlóívek a Fővárosi Választási Irodától (FVI) igényelhetők és vehetők át. A választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor
- a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
- a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
- korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény(Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
- az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
- a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített);

b) a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),

c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),

d) az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven szereplő névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.

A nemzetiségi jelölt

A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű nyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A helyi választási iroda, illetve főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ívigénylése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki.

Amennyiben az ívigénylés a jogszabályi kritériumoknak megfelel, úgy az előzőekben rögzítetteken túl a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén az általa képviselt nemzetiség is feltüntetésre kerül.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg: https://www.naih.hu/ajanlasok.html

A (fő)polgármesterjelölt bejelentése

A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál, a főpolgármester-jelöltet a Fővárosi Választási Bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

A (fő)polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni. Az E2nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kérjük mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodának.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

A (fő)polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a Fővárosi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

A közös (fő)polgármesterjelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös (fő)polgármester-jelöltet is állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

A (fő)polgármesterjelölt kiesése

A (fő)polgármesterjelölt kiesik, ha

elhunyt,
a választójoga megszűnt,
a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

A lemondó nyilatkozatot polgármesterjelölt esetében a helyi választási irodához, főpolgármester-jelölt esetében a Fővárosi Választási Irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.

Egyéni listás jelölt

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik a következők szerint

- 100 lakosig 2 fő,
- 1000 lakosig 4 fő,
- 5000 lakosig 6 fő,
- 10 000 lakosig 8 fő.

A települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi választási iroda vezetője határozta meg a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján.

Jelölés

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

Ajánlás

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. A helyi választási irodák elérhetőségei itt találhatók.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy
korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény(Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

Az ajánlóívek átvétele

A helyi választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére

a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített);

b) a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),

c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),

D) az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.

A nemzetiségi jelölt

A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű nyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A helyi választási iroda az ív igénylésére szolgáló nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár korábban más nemzetiség jelöltje volt, az ívigénylése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek ezért részére az ajánlóívek nem adhatók ki.

Amennyiben az ívigénylés a jogszabályi kritériumoknak megfelel, úgy az előzőekben írtakon túl a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó választópolgár ajánlóívén nemzetisége is feltüntetésre kerül.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a választást megelőzően honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembe vétele minden érintett számára indokolt. A NAIH ajánlásai az alábbi linken tekinthetők meg:https://www.naih.hu/ajanlasok.html

Az egyéni listás jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az E2 nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”. A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban, nyomtatott nagybetűkkel kérjük mellékelni, és a fájlt az alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül visszaadhatja a helyi választási irodának.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

Az egyéni listás jelölt kiesése

A jelölt kiesik, ha

elhunyt,
a választójoga megszűnt,
a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza.VÁLASZTÁS 2019.


Közlemény

Megválasztható képviselők száma

Szavazókörök kialakítása Mórahalom területénTájékoztató a 2019. évi Európai parlamenti képviselők választásárólA Magyar Köztársaság Elnöke a 93/2019. (III. 1.) KE határozatával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:– minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,– az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar választópolgár is választó, aki– Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,– az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik.A Mórahalmi Helyi Választási Iroda a Mórahalmi Polgármesteri Hivatalban (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 281-022 telefonszámon, illetve személyesen az I. emelet 106. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.A Választási Iroda az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket jegyzo@morahalom.hu e-mail címen is fogadja.VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSAAzok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019. április 5-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát.Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.Az a választópolgár, aki 2019. március 20-át követően kerül az adott település szavazóköri névjegyzékébe, a névjegyzékbe történő felvételéről a Helyi Választási Irodától kap értesítőt.A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEKA névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.a/ Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelemAz Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek – a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem esetén megkívánt adatokon túl – tartalmaznia kell:a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és
ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.b/ Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemAmennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2019. május 26-án külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja leszavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2019. március 21-től legkésőbb 2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését, továbbá 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.c/ ÁtjelentkezésAz a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május 26-án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani és legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához.Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.Az átjelentkező választópolgárlegkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.d/ Mozgóurna iránti kérelemAz a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig vagy
- május 24-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
- meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.

e/ A fogyatékossággal élő választópolgár kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgár kérhet

Braille-írással készült értesítő küldését,
könnyített formában megírt tájékoztató megküldését,
Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során,
hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A választópolgár részére – legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt, illetve könnyített formában megírt tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását a szavazáshoz legkésőbb 2019. május 17. (péntek) 16.00 óráig lehet igényelni a Helyi Választási Irodánál.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

LISTAÁLLÍTÁS, AJÁNLÁS

Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

Az ajánlóíveket legkorábban 2019. április 6-án (szombat) adja át az igénylőknek a Nemzeti Választási Iroda.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Nemzeti Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A lista ajánlására az a választópolgár jogosult, aki választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A listát legkésőbb 2019. április 23-án (kedd) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a Nemzeti Választási Bizottságnál.

SZAVAZÁS

Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A külképviseleten 2019. május 26-án (vasárnap), helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében

– amennyiben azt a tájékoztató d/ pontjában meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy– lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy– útlevél vagy– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).


Tisztelettel: dr. Nagy-Elekes PetraHVI vezető