Általános közzétételi lista


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTAI. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022
info[at]morahalom[dot]hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Nógrádi Zoltán - polgármester
62/281-079
nogradi[at]morahalom[dot]hu

Csányi László - alpolgármester
62/281-022
csanyi[at]morahalom[dot]hu

Dr. Tóth Krisztián - jegyző
62/281-022
jegyzo[at]morahalom[dot]hu

Kotroczóné dr. Mezőfi Viktóriára – mb. aljegyző
Tel.: 62/281-022
E-mail: mezofi{dot}viktoria[at]morahalom[dot]hu

Tóthné Klamik Gyöngyi - Költségvetési és Adóosztály vezetője
62/281-022
klamik.gyongyi[at}morahalom[dot]hu

Balog László - kabinetvezető
62/281-022
balog[at]morahalom[dot]hu

Makráné Hódi katalin - Jogi és Hatósági Osztály vezetője
Tel.: 62/281-022
E-mail: mhkata[at]morahalom[dot]hu
4. Ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Elérhetőség: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
(Polgármester + 8 fő képviselő):
Polgármester: Nógrádi Zoltán

Képviselők

Bizottságok
6. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
Mórahalom Város Önkormányzata Napközi Otthonos Óvoda
székhely: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
alapító határozat: 195/1992. /X.1./ képviselőtestületi határozat
létrehozásának éve: 1948
Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
általános vezető helyettes: Sprokkné Farkas Mariann
Tel: 62/281-023
E-mail: ovoda[at]morahalom[dot]hu
Web: https://www.morahalom-ovoda.hu/
működési engedély: -
a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról:
https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku


Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
alapító határozat: 197/1992. /X.1./ képviselőtestületi határozat
létrehozásának éve: 1954
Mórahalom Város Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
vezető: Berta Gyuláné igazgató
Tel: 62/281-441
E-mail: konyvtar[at]morahalom[dot]hu
Web: http://konyvtar.morahalom.hu/
működési engedély: -
a nyilvános könyvtárak jegyzéke letölthető az alábbi hivatkozásról: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
székhely: 6782 Mórahalom, Szent László park 4.
alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
alapító határozat: 11/2015. /I.29./ képviselőtestületi határozat
létrehozásának éve: 2015
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő alapító okirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
vezető: Farkas Gábor igazgató
Tel: 62/281-039
E-mail: furdo[at]morahalom[dot]hu
Web: http://erzsebetfurdo.morahalom.hu/
működési engedély: letölthető innen
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Mórahalom Városi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Közalapítványok
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Tükörkép
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: (62) 562-662
Fax: (62) 562-601II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Mórahalom Városi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 17/2015. (IV.30.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Mórahalom Városi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 17/2015. (IV.30.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Adó Csoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály
Illetékességi terület: Mórahalom Város

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály
Illetékességi terület: Mórahalom Város


2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.


Letölthető formanyomtatványok
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Mórahalom város területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

Mórahalom város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás
5.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)
Működési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Adózással kapcsolatos ügyek

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Tükörkép
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)


Munkaterv
8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Jegyzőkönyvek és előterjesztések
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek, események
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Pályázati felhívás társadalmi szervezetek támogatására
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Közadatok újra hasznosításának szabályzata

Adatvédelmi, adatkezelési és informatika biztonsági szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
- Maxentrop Kft.
- 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A.
- e-mail cím: dpo@maxentropia.hu
13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk -
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nincs
III. Gazdálkodási adatok1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalom Városi Önkormányzat

Foglakoztatottak létszáma - Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Támogatások kedvezményezettjei 2014.

Támogatások kedvezményezettjei 2015.

Támogatások kedvezményezettjei 2016.

Támogatások kedvezményezettjei 2017.

Támogatások kedvezményezettjei 2018.

Támogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája 2013-ig

5 millió forintot elérő szerződések listája 2014.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2015.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2016.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2017.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2018.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2019.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2020.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2021.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 5 millió forintot meghaladó kifizetések 2020.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) ListaBeszámoló Mórahalom Városi részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan - 2019. év