Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon

 

Nyitórendezvény

 A projekt nyitórendezvényére a MóraNet Nonprofit Közhasznú Kft szervezésében a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban került sor 2016. június 10-én, pénteken. A résztvevők regisztrációját követően Nógrádi Zoltán polgármester nevében Csányi László, Mórahalom alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a Norvégiából érkezett vendégeket is.

Bevezetőjében az alpolgármester röviden ismertette a mostani tevékenységek előzményeit valamint azokat a projekteket és egyéb kezdeményezéseket (ezek egy része a Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében korábban elnyert támogatások nyomán valósult meg) melyek elvezettek ennek a mostani projektnek a megvalósításához. Hangsúlyozta a Mórahalom környékére (és a térségre egyaránt) jellemző tanyavilág által prezentált egyedi kihívásokat, melyek elsősorban az időskori ellátás terén állítják komoly kihívások elé a régió önkormányzatait.
Reményét fejezte ki, hogy a projekt eredményei nyomán nemcsak a 65 év feletti, többnyire egyedül élő tanyasi lakosságot sikerül jobban integrálni a helyi közösségi életbe, hanem egyúttal képesek lesznek a tanyagondnoki szolgálat személyi kapacitásai is növelni, melynek eredménye kép tovább javulna tanyagondnokok által végzett szociális munka színvonala elsősorban az egy főre eső kisebb számú gondozott miatt.

Az alpolgármesteri köszöntőt követően, az eredeti programtól eltérően, nem Kószó Miklós ismertette az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával korábban megvalósult helyi projekteket, hanem helyette egy a térségben már huzamosabb ideje sikeres üzleti vállalkozást folytató norvég úriember, Mr Knut Renneflott beszélt tömören azokkal a változásokkal kapcsolatos benyomásairól, amelyek a korábbi projektek nyomán valósultak meg Mórahalmon és környékén. Jóllehet elsősorban üzletemberi perspektívából közelítette meg az időskori ellátás fontosságát, de abban egyetértett alpolgármester úrral, hogy a tanyavilágban élők számára biztosítani kell egy szorosabb kapcsolatot az önkormányzattal és az általa nyújtott szolgáltatásokkal, melynek egyik legfontosabb eszköze a jelenlegi humán kapacitások bővítése és erősítése.Az általánosabb témájú beszámolókat követően szakmai irányba terelődött a diskurzus. Csőke Melinda, az önkormányzat képviseletében átfogó képet festett a kiterjedt tanyavilágban élő időskorúak jelenlegi helyzetéről a Homokháti Kistérségben, azon belül is a mórahalmi járásban, hangsúlyozva azokat a hátrányokat melyekkel ezeknek a falvaktól/városoktól olykor igen távol eső területeknek a lakóinak napi szinten szembe kell nézniük. Ezt követően a szakértő bemutatta az idősellátás legelterjedtebb formáit és gyakorlatait, melyeket a helyi tanyagondnoki szolgálat koordinál és hajt végre (étkeztetés, házi/ház körüli segítségnyújtás, közösségi/szociális információk szolgáltatása, egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyerekszállítás megszervezése stb). Egyúttal kitért azokra a főbb területekre ahol elsősorban a jelenlegi projekt erőforrásait igénybe véve, esetenként akár viszonylag kis ráfordítással is jelentősen lehetne javítani a tanyagondnoki szolgálat hatékonyságán és az ellátás színvonalán.

Ilyen fejlesztési irányok lehetnek például:
• bentlakásos ellátási formák kialakítása, mivel a hosszú várólista miatt az igény felmerülést követően hosszú idő telik el a beköltözés időpontjáig. Ugyanakkor a szórt tanyás településszerkezet illetve a külterületen élő idős személyek viszonylag magas aránya miatt egyre növekvő igény mutatkozik ilyen típusú bentlakásos ellátási formákra.
• garzonházak, garzonlakások kialakításával biztosítani lehetne önálló életvitelt a lakó(k) számára, ugyanakkor a közelben elérhető lennének mind a szociális, mind az egészségügyi szolgáltatások és szakemberek.
• az átmeneti elhelyezést biztosító lakhatási formák létrehozása az idősek számára krízis helyzetek esetén nyújthatna megoldást (pl az idős személy családja körében él, de átmeneti jelleggel felmerül az igény határozott idejű bentlakásos ellátási formára)
• Differenciált idősgondozás, pl. demens idősek speciális ellátása (akár a legmodernebb IKT technológia alkalmazásával)
• nappali ellátásra épülő „aktív időskor” program kidolgozása
• a meglévő szociális alapszolgáltatások folyamatos korszerűsítése, kapacitásainak bővítése
• az ellátások jelenlegi és leendő igénybevevőinek monitorozása, szükségleteinek minél pontosabb felmérése, igényre szabott alternatív ellátási formák kidolgozása.A felsorolt kihívásokra adható lehetséges válaszokat gyűjtötte csokorba előadásában Farkas Márta, a projekt koordinátora, aki a projektgazda képviseletében részletesen ismertette a jelenlegi kezdeményezés főbb aspektusait, célkitűzéseit, vázolta a tervezett tevékenységek körét és azok várható lehetséges hatásait rövid, közép és hosszú távon egyaránt. Ezek az információk elérhetők mind a projekt honlapján, mind pedig kérésre rendelkezésre állnak az eredeti pályázat kivonata formájában.

A szakmai részt követően a partnerség két további tagja, hazai részről a budapesti székhelyű Geonardo Kft és a norvég SINTEF Alapítvány mutatkozott be és vázolta azokat a területeket ahol a projekt megvalósításában aktívan fog közreműködni, segítve a projektgazdát céljai elérésében. A Geonardo Kft részéről Kitley Gábor, a cég ügyvezetője tartott egy rövid ismertetőt, melyben vázolta a cég elmúlt 17 évének eredményeit és a különféle pályázati kiírásokban, konzorciumi partnerként, esetenként koordinátorként megvalósult sikeres szerepvállalást. Külön hangsúlyt kapott a Mórahalommal való sok évre visszanyúló együttműködés és munkakapcsolat melynek keretében számos innovatív infrastrukturális beruházás zajlott le a településen, elsősorban a kiváló geotermikus adottságokra alapulva. A Geonardo általános menedzsment terén, a nyilvánosság biztosítása körüli teendőkben illetve a szakmai anyagok egységes tréning programmá való konvertálásában fog tevékenyen részt venni az egyéb szakmai tevékenységekbe való bevonódás mellett.
A SINTEF Alapítvány (Európa egyik legnagyobb független, nem profit orientált kutatóintézetének) képviseletében Mr Joe Goreman, vezető kutató emelte tovább a rendezvény szakmai színvonalát, aki előadásában nemcsak a Norvégiában, az időskori ellátásbiztonság terén jelenleg elérhető legmodernebb technológiákat mutatta be a résztvevőknek, hanem az ezekhez kapcsolódó szemléletre vonatkozóan is értékes észrevételeket tett, melyek egy részének hazai adoptálása egyértelműen a projekt egyik fontos célkitűzése.
A SINTEF küldetésének tekinti a társadalom jobbá tételét az általuk végzett kutatás és innováció által, melyet aktívan kommunikálnak is a nyilvánosság irányában valamint javaslatokat tesznek a meglévő megoldások továbbgondolására vonatkozóan. Jóllehet a szervezet portfóliója igen tág spektrumot ölel fel a megújuló energiáktól kezdve az anyag- és biotechnológián keresztül a környezetvédelemig, esetünkben a társadalomra, az infokommunikációs technológiákra és az egészségügyre vonatkozó úttörő tevékenységük releváns.
Mr Goreman az előadásában részletesen beszélt a fő motivációs tényezőről, mely az ilyen irányú kutatásokat hajtja és melyek a jelen projekt mozgatórugói is egyben, ez pedig az AHA koncepció (Active and Healthy Ageing/Aktív és Egészséges Öregedés), melynek során az idős ember megőrzi jó egészségét, képes ellátni önmagát, szociálisan beágyazott marad a családja és a barátai révén, és mindezek által biztonságban érzi magát.
Ezt követően egy sor olyan technológiai megoldás került felvillantásra (idősek nyomon követése, természetesen a megfelelő személyiségi jogok figyelembe vételével és azok betartásával, esés detektálás stb), melyek relevanciájukat tekintve teljesen beleillenek a hazai helyzet javítására tett erőfeszítésekbe. Ezekkel a megoldásokkal a projektküldöttség első kézből fog tájékozódni annak a szervezett tanulmányútnak a keretében melyre előreláthatóan kora ősszel kerül majd sor, és melynek keretében a tervek szerint nem csak a Trondheim-i önkormányzat minőségi időskori ellátásra vonatkozó megoldásaival fognak a résztvevők megismerkedni, hanem a vidéki közösségek által alkalmazott technológiai újításokat és azok eredményességét is testközelből fogják megtapasztalni.Az előadások végeztével minden résztvevő hivatalos volt egy gazdag svédasztalos ebédre, melynek során lehetőség volt korábban fel nem tett kérdésekről való intenzív eszmecserére és kapcsolatépítésre. Ebédet követően a konzorcium tagjai visszavonultak és szűk körben megvitatták a projekt megvalósításának operatív lépéseit valamint a soron következő teendőket.

Letölthető dokumentum:
Program - Agenda 2016


Összefoglaló

Mórahalom Városi Önkormányzat lakossági fórumot tartott 2016.07.27-én az Aranyszöm rendezvényházban.
A fórumra elsősorban a településen élő időseket és hozzátartozókat vártuk. A programon Nógrádi Zoltán polgármester úr ismertette a város terveit az idősellátással kapcsolatban.
Kiemelte a Norvég Alapok támogatásával megvalósuló kapacitásfejlesztést, melynek során norvégiai jó gyakorlatokat, tapasztalatokat építünk be a helyi ellátásba; a projekt során megismert technológiai újítások az itt élők számára is elérhetővé válhatnak.
Bemutatta a tervezett „Idősek garzonháza” ellátási modellt, mely lehetőséget nyújt nappali ellátási formákkal az önálló életvitel fenntartására.
Az önkormányzat az érintettek bevonásával, további fórumokkal, beszélgetésekkel szeretné felmérni a helyben élők igényeit.