Képviselő-testület tagjai (2006-2010)


Polgármester:

Nógrádi Zoltán

Képviselő-testületi tagok:
Babarczi János (Független) Balogh Miklós (Független) Csányi László (FIDESZ)
alpolgármester
Csiszár István (független Heller Sz. Tibor (Független) Katona János László (Független)
Masa Róbert (Független) Mucsi György Imre (Független) Oltványi Gyula (FIDESZ)
Szűcsné
dr. Fehér Éva
(Független)
Tanács József (Független) Vass Antal
(FIDESZ)
Volford Imre (Független)


Művelődési és Közoktatási Bizottság
Elnök: Mucsi György képviselő
Tagok:
- Balogh Miklós
- Masa Róbert
- Révész Gábor
- Rozsnyai Erika

A bizottság feladata:
- Az oktatási- nevelési és művelődési intézmények működésének folyamatos figyelemmel kisérése,
- javaslat kidolgozása a költségvetési prioritások meghatározására,
- javaslat kidolgozása az intézmények műszaki és személyi feltételeinek biztosítására,
- az iskoláztatással kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése,
- közreműködés az oktatásfejlesztési terv kidolgozásában,
- javaslat az intézményvezetők kinevezéséhez, munkaviszonyuk, vezetői megbízatásuk megszüntetéséhez,
- a Polgármesteri Hivatal művelődési és közoktatási tevékenységének figyelemmel kisérése, intézkedés kezdeményezése,
- közreműködés az oktatási, közművelődési jellegű fejlesztések összeállításában,
- a költségvetés és a zárszámadás véleményezése,
- közreműködés a testnevelés és sport-élet fejlesztésében, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos feladatok ellátásának szervezésében,
- a gyermek és ifjúságvédelem helyzetének elemzése, különös figyelemmel a veszélyeztetettekre,
- jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmények foglalkoztatási, illetve pedagógiai programját,
- értékeli a nevelési-oktatási intézmények foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjában
- meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,
- meghatározza a Városi Könyvtár fő feladatait, jóvá hagyja Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- civil szervezetekkel kapcsolatot tart, részt vesz pályázatok kidolgozásában.

Pénzügyi Bizottság:

Elnök: Vass Antal képviselő
Tagok:
- Oltványi Gyula
- Tanács József
- Szécsi Imre
- Császárné Papp Mária

A bizottság feladata:
- Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,
- közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének és zárszámadásának előkészítésében, véleményezi az előterjesztést. / A költségvetés és a zárszámadás a bizottság véleményezése nélkül nem terjeszthető a képviselőtestület elé /
- közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló elkészítésében, ill. véleményezi azt,
- pénzügyi - gazdasági ellenőrzéseket kezdeményez, ill. szervez,
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrzi a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a pénzkezelési szabályok megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
- értékeli, elemzi a normatív állami hozzájárulás elszámolását,
vizsgálja és vizsgáltatja a gazdálkodás hatékonyságát, s ennek alapján javaslatot tesz a képviselőtestületnek,
- közreműködik a költségvetési vonatkozású önkormányzati rendelet-tervezetek ki dolgozásában, véleményezi azokat.
- véleményezi a költségvetést érintő - nem vagyongazdálkodási tárgyú - egyéb előterjesztéseket,
- javaslatot tesz a polgármester bérére, jutalmazására, továbbá az alpolgármester tisztelet-díjára,
- részt vesz az önkormányzat rövid- és hosszú távú programjának kialakításában,
- egy tagja a bíráló bizottság tagjaként részt vesz a közbeszerzési eljárásban,
- javaslatot tesz és véleményezi a képviselő-testület éves munkatervét és ellenőrzési tervét.


Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Heller Szabó Tibor képviselő

Tagok:
- Volford Imre
- Babarczi János
- Kószó Ákos
- Árva Béla (külsős

A bizottság feladata:
- A képviselőtestület hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása,
a titkos szavazások lebonyolítása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítése, kidolgozása, a hatályosulás figyelemmel kisérése, javaslat a módosításokra, kiegészítésekre,
- a Polgármesteri Hivatal szervezetére vonatkozó javaslatok véleményezése,
- a képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében való közreműködés, a rendelet-tervezetek véleményezése, /rendelet-tervezet az Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül nem terjeszthető a képviselő-testület elé ,
- a képviselőt-estületi rendeletek és határozatok végrehajtásának, hatályosulásának vizsgálata,
- javaslat a képviselő-testület éves munkatervére,
- állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzat nemzetközi kapcsolataira,
- állásfoglalás és javaslattétel az önkormányzatnak más önkormányzatokkal való együttműködésére, igazgatási társulására, vagy abból való kilépésre.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság:

Elnök: Oltványi Gyula képviselő

Tagok:
- Katona László
- Babarczi János
- Heller Sz. Tibor
- Csiszár István
- Murányi György
- Pakai István
- Tóth Szilveszter
- Szabó István

A bizottság feladata:
- Részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának, költségvetésének, továbbá zárszámadásának előkészítésében, illetve véleményezi azt,
- javaslatot tesz a Képviselőtestület éves munkatervének összeállításához,
- véleményezi a szakterületet érintő testületi előterjesztéseket, illetve részt vesz azok előkészítésében,
- részt vesz a városüzemeléssel és városfejlesztéssel összefüggő javaslatok városfejlesztési koncepciók kidolgozásában,
- részt vesz a városfejlesztési tervek kidolgozásában, ellenőrzi megvalósulásukat,
- javaslatot tesz az infrastruktúra fejlesztésére,
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a környezetvédelem, az építési, közlekedési és vízügyi feladatok ellátását,
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a lakosság kommunális szolgáltatási ellátását, javaslatot tesz annak javítására az ellátást végző szerveknek,
- figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelést és értékesítést jelzéseket, javaslatokat ad a térséget érintő problémák megoldására,
felméri, és javaslatot dolgoz ki az élelmiszer-feldolgozás helyi lehetőségeire,
- javaslatot tesz a mezőgazdaság és a gazdaság egyéb területeivel való kapcsolódás lehetőségeire,
- figyelemmel kíséri a földtulajdon-rendezés folyamatát, s szükség esetén jelzéssel él, javaslatot tesz,
- segíti a helyi érdekképviseleti szervek megalakulását, munkájukat, s kapcsolódásukat a regionális ill. országos szervezetekhez,
- felméri a helyi gazdasági érdekeket szolgáló egyesülés, szövetkezet alakítás lehetőségeit és javaslatot tesz ezek megalakítására,
- állást foglal és javaslatot tesz a szakterületet érintő nemzetközi kapcsolatok alakítására,
- tevékenységi területén figyelemmel kíséri a piaci viszonyok alakulását,
- figyelemmel kíséri az életviszonyok és a foglalkoztatottság helyzetét,
kapcsolatot tart fenn a helyi gazdasági szervezetekkel, gazdasági célú szerveződésekkel,
- kezdeményezi, véleményezi az önkormányzat profitorientált és nonprofit vállalkozásainak megvalósítását,
- véleményt nyilvánít a képviselő-testület hatáskörébe tartozó gazdasági kötelezettség-vállalást tartalmazó ügyleteknél,
- Engedélyezi az önkormányzat vállalkozási célt szolgáló pénzeszközeinek a felhasználását,
- Ellátja a portfolió kezelésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében 3 millió forint értékhatár felett javaslatot tesz a Képviselő-testületnek, 3 millió forint értékhatár alatt dönt az önkormányzat tulajdonát képező részvény, üzletrész, törzsbetét, vagyoni betét, illetve értékpapírok szerzéséről, cseréjéről, vagy elidegenítéséről,
- részt vesz a Városi Fürdő fejlesztési koncepciójának kialakításában az idegenforgalom fejlesztésének tükrében,
- véleményezi, kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok, gépek, felszerelések hasznosítását,
- javaslatot tesz az önkormányzati ingatlanok árának megállapítására,
véleményezi az ÖRT módosítását,
-részt vesz a település gazdaságpolitikai koncepciójának és stratégiájának kidolgozásában,
- véleményezi a kistérségi együttműködés keretében kialakított gazdaságfejlesztési programot, javaslatot tesz a prioritások meghatározására.

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök:
Szűcsné Dr. Fehér Éva

Tagok:
- Volford Imre
- Masa Andrea
- Tanács József
- Gercsó Árpádné

A bizottság feladata:
- kapcsolatot tart fenn civil szervezetekkel,
- az egészségügyi és szociális intézmények működésének folyamatos figyelemmel kísérése
- Javaslat kidolgozása a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására,
- javaslat az intézményvezetők, orvosok kinevezésérre, munkaviszonyának megszüntetésére, a feladatok vállalkozásba adására,
- véleményezi az egészségügyi-szociális ágazatot érintő képviselőtestületi előterjesztéseket,
- részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását,
- javaslatot tesz a lakásépítési és vásárlási, valamint a kamattámogatási kérelmek elbírálására,
- szociális támogatásként lakásfenntartási támogatást, valamint átmeneti segélyt állapít meg az arra rászorulóknak,
- évente megállapítja a lakásfenntartási költségek normatíváit,
részt vesz a település közép- és hosszú távú szociálpolitikai koncepciójának kidolgozásában