Széchenyi 2020

Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás - Megszűnt szervezet

Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulásnak bemutatása

Zákányszék és Mórahalom Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című pályázati felhívás második fordulójának keretében Zákányszék község teljes belterületén a szennyvízcsatornázás kiépítése, Mórahalom város szennyvízelvezetésének kapacitásbővítése, valamint Mórahalom város és Zákányszék község területén keletkező szennyvizek megfelelő hatásfokkal történő megtisztításához szükséges tisztítótelep megépítése és ezek beüzemelése beruházást kívánta megvalósítani.

Ezen beruházás végrehajtásához a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról döntöttek.

A társulás, mint törzskönyvi alany Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása néven 2009. október 1-ei alapítási dátummal jött létre és került be a nyilvántartásba.

A Társulás tagtelepülései: Mórahalom és Zákányszék.

A társulás célja, hogy megvalósítsa Mórahalom és Zákányszék belterületeinek közüzemű csatornázását és szennyvízelvezetését, a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvíz teljes biológiai tisztítását.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Társulás székhelyönkormányzatának polgármesteri hivatala a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látta el.

A Társulás döntéshozó szerve a – két tagtelepülés képviselőiből álló – Társulási Tanács volt.


Megvalósult fejlesztések

Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása támogatást nyert a „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0085 kódszámú projekt megvalósítására.

A projekt megvalósítási szakasza a Támogatási szerződés aláírásával 2011. augusztus 2-án indult.

A kivitelezési munkák a 2012. november 26-án indultak a településeken a Vállalkozási szerződés aláírásával.

A kivitelezést végző DSZM Konzorcium (Délút Kft. és Szeged Beton Kft.) kiépítette Zákányszéken a gravitációs rendszerű szennyvízhálózatot, pneumatikus átemelőt egy egyedi, német gyártmányú GULLIVER típusú berendezéssel, továbbá közel 10 km-es szennyvíztávvezetéket Zákányszék és Mórahalom között.

Mórahalom egyes részein elvégezték a szennyvízelvezető rendszer kapacitásnövelését és rekonstrukcióját, valamint megépítették Mórahalom és Zákányszék SEMI SBR és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító telepét.

Az előzetes műszaki átadás-átvételt követően, 2013. augusztus 1-én elkezdődött a megépült vízilétesítmények 6 hónapos próbaüzeme. A próbaüzem alatt a rendszer biztonságosan működött, ellátta feladatát.

A csatornahálózat próbaüzeme 2014. február 3-án, míg a szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2014. február 18-án sikeresen lezárult. A megépült létesítmények végleges műszaki átadás-átvétele 2014. február 28-án zárult.

A műszaki átadás-átvételt követően az Alföldvíz Zrt., mint üzemeltető megkérte a megvalósult vízilétesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az eljáró hatóság 2014. szeptember 18-án kiadta a vízjogi üzemeltetési engedélyt, mellyel a kivitelező teljesítette a szerződésben vállaltakat. A két település 2,1 milliárd forintból valósította meg az építési munkákat.

A próbaüzem indításától Zákányszék lakosságának lehetősége nyílt a csatornahálózatra történő rácsatlakozásra, melyet folyamatosan meg is tettek. A beruházás eredményeként 655 háztartás kötött rá a hálózatra, mellyel Zákányszék teljes belterületi szennyvízelvezetése megvalósult.

A beruházás során az építési munkákon felül egy konténerszállító jármű és egy kombinált csatornatisztító jármű került beszerzésre. A gépjárművek együttes értéke közel 85 millió forint.

A konténerszállító jármű a mórahalmi szennyvíztisztító telepen az iszapgyűjtő konténerek emelésére, fel- és lerakására, billentésére és szállítására szolgál, emellett az általános méretű és formájú hulladékgyűjtő konténerek szállítására is alkalmas.

A kombinált csatornatisztító jármű az utcai közcsatornában felhalmozódott csatornaiszap és egyéb szennyeződések fellazítására, illetve mosóvíz és mosófej segítségével annak a csatornában történő mozgatására, valamint annak vákuum szivattyú segítségével történő kiemelésére szolgál.

A projekt keretében Mórahalmon megépült:

- 1 db végátemelő műtárgy,

- 2 068 fm gravitációs gerincvezeték kapacitásnövelés,

- 723 fm szennyvíz nyomóvezeték kapacitásnövelés,

- 1 420 fm gravitációs gerincvezeték rekonstrukció,

- Új és korszerű SBR típusú szennyvíztisztító telep.

A projekt keretében Zákányszéken megépült:

- 1 db pneumatikus átemelő műtárgy és szociális épület,

- 9 641 fm szennyvíznyomó távvezeték Zákányszék és Mórahalom között,

- 10 603 fm gravitációs gerincvezeték,

- 655 db gravitációs lakossági bekötés,

- 6 771 fm bekötővezeték.

A projekt finanszírozása:

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)

Irányító Hatóság: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (1134 Budapest, Váci út 45.)

A pályázat összköltsége: nettó 2 433 181 525,- Ft

Támogatás: nettó 2 148 943 398,- Ft (95%)

Nem támogatott

beruházási összeg: nettó 118 262 711,- Ft

A Társulás elvégezte a létrehozásának célját szolgáló Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási beruházást, további beruházást nem végez.

A Társulás működésének célja megszűnt, melyre tekintettel a tagönkormányzatok a Társulást 2018. március 31. napjával megszüntették.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján „víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat”.

A Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása a beruházás befejezésekor a vagyont térítésmentesen átadta a tagönkormányzatoknak a műszaki beruházási költségek alapján megosztott tulajdoni hányadok szerint.

Társulás által létrehozott víziközmű vagyon

- 426 755 014,-Ft bruttó értékben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonába került (Mórahalom közigazgatási területén végzett szennyvízhálózat rekonstrukció és kapacitásnövelés),

- 1 174 663 500,-Ft bruttó értékben Zákányszék Község Önkormányzata tulajdonába került (Zákányszék szennyvízelvezetési rendszere, Mórahalom-Zákányszék szennyvíz távvezeték),

- 843.787.000,- Ft bruttó értékben Mórahalom Városi Önkormányzat és Zákányszék Község Önkormányzata közös tulajdonába került (Mórahalom szennyvíztisztítótelep).

A tagönkormányzatok a projekt fenntartási időszaka alatt együttműködtek egymással a projekt támogatási szerződésében vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A projekt fenntartási feladatait (adatszolgáltatás, ellenőrzés tűrés, stb.) a tagönkormányzatok közösen végezték.

A tagönkormányzatok a beruházással létrejött közmű vagyont a víziközmű törvény értelmében a két település közigazgatási területére víziközmű-szolgáltatás működési engedéllyel rendelkező Alföldvíz Zrt. részére adták át üzemeltetésre egy 2014-ben létrejött bérleti üzemeltetési szerződés alapján, amely jelenleg is hatályban van.

A szennyvíz közszolgáltatás üzemeltetési feladatait a két település területén jelenleg is az Alföldvíz Zrt. látja el.