A vajdasági Temerin község az Újvidék és Zenta közötti főúton található, mintegy 20km-e Újvidéktől. Szerbiában - eltérően a magyarországi és az európai szóhasználattól - községen kisebb járásnyi nagyságú közigazgatási egységet értenek, amelyhez több település illetve helyi közösség tartozik. Temerin községet a voltaképpeni Temerin település, Staro Djurdjevo Helyi Közösség, Bácsszőreg (Sírig) és Járek (Backi Jarak) alkotja.

Temerin honlapja elérhető ezen a linken!


A község összterülete 162 km2, lakossága mintegy 30.000-re tehető, közülük 8.000-en horvátországi és boszniai szerb menekültek, akiket az elmúlt tíz évben telepítettek ide, s akik többségének a végleges státusa mindmáig rendezetlen. A község központja a magyar többségű Temerin, mintegy 14.000 lakossal, közülük 10.000-en magyarok.


A település igen régi múltra tekint vissza, már 1332-ben említik. A ma itt élő szerbek túlnyomó többsége 1946 után lett letelepítve, részben a második világháború után kitelepített németek helyére. Temerin fejlett mezőgazdasági és kisipari központnak számított nár a 19. században. Gazdaságát jelenleg nagyban befolyásolja Újvidék közelsége, valamint az hogy a Vajdaság tartomány földrajzi középpontjában terül eI, fontos nemzetközi és regionális utak kereszteződésénél. A község iparában élen jár a fémfeldolgozás. Ez az ágazat közel 1.000 személyt foglalkoztat. A község legjelentősebb vállalata az FKL Görgőscsapágygyár, csaknem 800 foglalkoztatottal. A csapágyak mellett kardántengelyeket is gyárt, jó kapcsolatai vannak a világ legismertebb csapágygyárával, a svéd SKF-vet. A Termovent Magánvállalat magas nyomású szelepeket készít, mintegy 150 dolgozója van.

A Celik 30 éves múltra tekint vissza. Sportcsarnokok és üzemek számára készít acélszerkezeteket. A Rajic Fivérek Részvénytársasága a benzinkutak számára készít mérő- és töltőberendezéseket, a jelenlegi Jugoszláviában gyakorlatilag monopóliuma van. A községnek valamikor fejlett textilipara volt, a negyvenéves múltra visszatekintő Ugled fénykorában 700 dolgozót foglalkoztatott, és abban az időben főleg nyugati, német és holland partnerek számára végzett szolgáltatást. Mára alig 15o maradtak a vállalatban, gyakorlatilag nemdolgoznak és külföldi partner nélkül a helyzetük kilátástalan. A Kucna radinost textilipari ,vállalat fhIeg védóöItözpkeket és munkaruhákat készít, mintegy 100 dolgozója van.

A faipar egyetlen képviselője a Jávor Bútorgyár, hatalmas csarnokokkal és aránytag jól megőrzött gépekkel rendelkezik, de helyzeti ugyancsak reménytelen külföldi partner nélkül. Az építőipar legjelentősebb képviselője az Október 23-a Vállalat a Jugoszláviában leszűkült építkezések miatt tevékenységét főleg a község területére összpontosítja. A vendéglátóipar területéről a gratstvo érdemel említést, kisebb szállodával és egy aktraktiv csárdával rendelkezik, a Jegricska partján. A többi társadalmi vállalathoz hasonlóan megfelelő partner nélkül életképtelen. Temerin kifejezetten mezőgazdasági terület, a megművelhető földterület nagysága több-mint 11.000 hektár. Ennek többsége magántulajdonban van.

A birtokok közül, legnagyobb a Petőfi, jelenleg 400 munkást foglalkoztat és 2.400 hektár területen gazdálkodik. Gyakorlatilag minden feltétele megvan ahhoz, hogy teljes termelési ciklust bonyolítson le a növénytermesztéssel kezdve és a húskészítményekkel bezárva. Az elmúlt évek szerb kormánypolitikája azonban tönkretette a mezőgazdaságot, ezért a Petőfinek is négy-öt millió márka vesztesége van és segítség nélkül nehezen tudja elkerülni a csődeljárást.

A Kamendin Birtok 1.150 hektáros földterülettel rendelkezik, szarvasmarhát és sertéseket tenyészt, saját vágóhíddal rendelkezik. 145 dolgozója van. A harmadik jelentős birtok a Július 7-e . 1.500 hektáros területének csaknem 90%-át öntőzi. Jelentős területeken termeszt konyhakerti növényeket, de jelenleg a szántóföldi növényekre összpontosít. Temerinben jelentős szerepe van a magánvállalkozóknak is. összesen mintegy 750 magánvállalkozást tartanak nyilván. Ezek közül legtöbb a kisiparos és a kereskedő. A szerbiai önkormányzati rendszer kizárja a helyi hatóságok beavatkozását a gazdasági vállalatokba, illetve a kisipari tevékenységbe, ezért a helyi veszteség legfeljebb csak közvetítői szerepet vállalhat abban az esetben, ha lesz bármilyen érdeklődés az együttműködésre az eddig felsorolt tevékenységek irányába. - 3 Az önkormányzat hatáskörébe a klasszikus kommunális tevékenységek megszervezése tartozik, mint amilyen a vízellátás, a szennyvízhálózat kiépítése, a szemétkihordás és hasonlók. Az összefoglaló további, részében ezért részletesen foglalkozunk az ezzel kapcsolatos tervekkel és elképzelésekkel.

Legjelentősebb késég kívül a vízellátás megszervezése. Az első vízvezetéket Temerinben 1972-ben építették ki, a vásártéri, szivattyútelepen 7 kút van, amelynek maximális kapacitása 6.000 liter víz percenként. Ezek a létesítmények azonban már jócskán elöregedtek, ezért a 90-es évek elején megkezdődött egy új vízlelőhely felkutatása. Ezen a lelőhelyen eddig egy kút készült el teljesen, a másik pedig befejezés előtt áll és együttes kapacitásuk 1.500-1.800 Iiter víz lesz percenként. Elkészült a komplett dokumentáció a harmadik kút kifúrására is. Egy ilyen kút költsége mintegy 100.000 márkát tesz ki. Temerin vízellátása akkor Ienne távlatilag is megoldott, hogyha ezen a helyen még legalább 7 kutat fúrnának, emellett pedig egy nagy kapacitású víztározót építenének, amely szavatolná a vízellátást a legszárazabb időszakban is. Erre a projektumra elkészült egy teljes dokumentáció , amelynek értéke mintegy 1.500.000 márka. A jelenlegi községi vezetés az esetleges beruházókkal hajlandó minden lehetséges módozatról tárgyalni, így az esetleges koncepcióról is, ehhez azonban arra van szükség, hogy a szerbiai képviselőház elfogadja az idevágó törvényt, amit még az év első felére ígérnek. Temerinben mintegy 10 évvel ezelőtt kezdődött meg a szennyvízcsatorna-hálózat építése, de az elmúlt évtized háborúi miatt ennek csak töredéke !vészült e1. Ugyanis az összes vezeték mintegy 130 km tenne ki, és ebből csak-egy 3 km hosszúságú fővezeték készült eI.

A rendszer legfontosabb eleme a tisztítóberendezés, amelynek értéke az elsődleges tervek szerint 6-7 millió márka lett volna, de az utóbbi hónapokban újrafogalmazott tervek azt mutatják, hogy ezt meg Lehetne oldani 2,5-3 millió márkából is. Az arányok megért se érdekében tudni kell, hogy Temerin község éves költségvetése 1,6 millió márka és ennek az összegnek legfeljebb 20%-át tudja a községi vezetés a csatornázás céljaira fordítani. Konkrétan ez azt jelenti, hogy önerőből ezt a vállalkozást nem tudja befejezni, és nem számíthat komolyan a polgárok hozzájárulásához.
Egy áprilisban elvégzett villámfelmérés szerint, amely azt az 500 háztartást ölelte fel, amely kedvezi körülmények esetén még az idén rákapcsolódhatna a hálózat befejezés előtt álló részére a megkérdezetteknek mintegy 25 %-a nyilatkozott úgy, hogy vállalná az 1.500 márka értéke rákapcsolás kifizetését 4 éves időszakra szétosztva. Temerinben megoldatlan a szeméttelep kérdése is. A jelenlegi szeméttelep nagyon rossz helyen, a Temerin és Szőreg közötti út mentén fekszik és kapacitása már régen nem felel meg a község szükségleteinek. Az előbbi községi vezetés részletes projektumot dolgozott ki ennek a problémának a megoldására is, amelynek értelmében a jelenlegi szeméttelep szanálása 454.000 az új kiépítése pedig 680.000 márkába kerülne, vagyis az összköltség 1.134.000 márka. Tekintettel az eddig leírtakra nyilvánvaló, hogy önerőbit Temerin nem képes ennek a problémának a megoldására sem. Világos előttünk, hogy ilyen volumenű segélyt egyetlen község sem kaphat, ezért a továbbiakban azt terjesztjük elő, hogy a község milyen erőforrásokkal rendelkezik.


Temerinben még 1914-ben találtak először meleg ásvány vizet, aminek a felmérések szerint egyértelműen gyógyhatása van. Az első furat 417 méter mélyen volt és 27C° -os vizet adott. Az újvidéki Naftagas 1968-ban egy 2.000 méter mély kutat fúrt, amely 97 fokos vizet adott. Az Újvidéki Természettudományi Matematikai Kar 1979-ben elvégzett vegyi ellemzése szerint ennek a víznek gyenge alkáli reakciója van, (pH-7,8) ásványanyag tartalma 2,669 g/liter, a jónok közül nátriumot, hidrokarbonátot és klórt tartalmaz. A gyógyhatású összetételek közül megállapították a jód, a bróm, a fluor a lítium és a sztroncium jelenlétét. Hasonló összetétele van annak a víznek is, amely a jelenleg már meglevő olimpiai medence melletti furathól származik.

A sportkomplexumban két melegvizes medence van, amelynek vize 37C fokos és 690 méter mélyről érkezik. A környékbeli települések lakói már ma is nagyszámban keresik feI ezt a medencét és a község vezetése arra számit, hogy a település jövőjét erre a forrásra alapozhatja. Arról van szó, hogy Temerin Kanizsához hasonlóan fürdővárossá alakulhatna, ugyanis az alapvető feltétele, a gyógyvíz ehhez megvan és csak a megfelelő kísérő létesítményeket kellene kialakítani. - 5 A jelenlegi fürdőközpont közvetlen szomszédságában egy községi tulajdonban levő 1.000 férőhelyes sportcsarnok található, szabadtéri kézilabda és kosárlabdapálya van és a komplexum közelében helyezkedik el a többhektáros faritkaságokat is magában foglaló park.

A környék lehetővé teszi egy több száz férőhelyes szálloda kiépítését a megfelelő orvosi rendelőkkel és komoly együttműködési szándék esetén az is megoldható lenne, hogy a közelben levő mintegy 200 éves kastély (amely jelenleg iskolaépületként szolgál) a része legyen egy jövőbeni rehabilitációs központnak. A községi vezetés érdekelt mindenfajta együttműködésben úgy eltudja képzelni azt a lehetőséget is, hogy egy külföldi beruházó hosszú távra bérbe veszi a fürdőközpontot és azt saját elképzeléseinek megfelelően kiépíti és használja, ennek fejében pedig részt vállal a vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésében, de a megfelelő törvényes lehetőségek kialakulása után nem zárkózik el attól a lehetőségtől sem, hogy esetleg eladja a jelenlegi sportkomplexumot a medencékkel és az építkezéshez szükséges környező földterületekkel együtt és az így kapott pénzből maga szervezi meg a víz és szennyvízcsatorna-hálózat továbbépítését. Szó Lehet ennek a két lehetőségnek a kombinálásáról is, egyfajta koncepciós szerződés keretében is, tehát a megbeszélésekre készen állunk úgy Jugoszláviában, mint esetleg külföldön is. Valójában ez a melegvízforrás az a lehetőség, amelytől a községi vezetés a fellendülést várja. Megfelelő érdeklődés esetén hajlandók vagyunk részletesebb adatokat is közölni a víz minőségéről és mindarról ami az esetleges beruházót érdekli.
Temerin község
Végrehajtó Bizottságának elnöke
Gusztony András