Széchenyi 2020

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának bemutatása


A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 2004. április 30-án Homokháti Kistérség Többcélú Társulása néven önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék és Zsombó.

A Társulás ellátja a Társulási Megállapodásában rögzített térségi és ágazati feladatokat, továbbá a tagönkormányzatok képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket a vonatkozó szakági, szakmai szabályok és működési engedélyek alapján, az alábbiak szerint:

Szociális feladatok tekintetében:

 • Étkeztetés
 • Népkonyhai étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Idősek, demens betegek nappali ellátása
 • Szenvedélybetegek nappali ellátása
 • Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
 • Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
 • Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
 • Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
 • Családsegítő szolgálat Tanyagondnoki szolgálat
 • Gyermekétkeztetés

Gyermekvédelmi feladatok tekintetében:

 • Gyermekjóléti alapellátás- gyermekjóléti szolgáltatás

Közigazgatás- és Szolgáltatásszervezési feladatok:

 • Internetes portál működtetése

Területfejlesztési feladatok:

 • Fejlesztési programok, dokumentumok készítése
 • Területfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása

A vállalt feladatokat a szociális ellátások tekintetében a Társulás részben önálló intézménye a Homokháti Szociális Központ útján, az egészségügyi feladatokat közreműködői megállapodások, illetve vállalkozói szerződések útján, az összes többi feladatot saját feladatellátásban végzi.

A Társulás munkaszervezeti feladatait 2013.06.30. napjáig saját munkaszervezete útján látta el, ezen feladatokat a társulási tanács döntésének értelmében 2013.07.01. napjától a Társulás székhelyönkormányzatának polgármesteri hivatala a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal útján látja el.

A Társulás munkaszervezetét ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal feladatai különösen: a Társulás tagönkormányzataival való kapcsolattartás, a társulási ülések megszervezése, a határozathozatalt segítő döntés-előkészítő anyagok kidolgozása, összegyűjtése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyvének vezetése, beszámoló, tájékoztató készítése a Társulás tevékenységéről, a Társulás határozatainak végrehajtása, rendezvényeinek előkészítése, lebonyolításának szervezése, a Társulás adminisztratív és kommunikációs feladatainak ellátása, megszervezése, a Társulás pályázatainak előkészítése, megvalósítása.

A Társulás döntéshozó szerve a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa.

A Társulás megalakítását követően eleinte sok kisebb, elsősorban a működéshez és a tevékenységei megkezdéséhez, valamint ellátásához szükséges pályázatot valósított meg.

A Társulás és intézménye a Homokháti Szociális Központ által 2007-2013 és 2014-2020 között megvalósított pályázatok.


Pályázatok:


Magyar Falu Program – Tanyagondnoki gépjármű beszerzése

Zákányszéki Védőnői Szolgálat fejlesztése


Általános Közzétételi Lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022
info[at]homokhat[dot]hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodása és SZMSZ-e

A társulás munkaszervezeti feladatait Mórahalom Városi Önkormányzat látja el, a feladatellátásra megbízott munkavállalók munkaköri leírása szerint.
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Nógrádi Zoltán - elnök

62/281-079
nogradi[at]morahalom[dot]hu

Sánta Gizella - alelnök
62/285-011
ruzsa[at]ruzsa[dot]hu

Dr. Tóth Krisztián – a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának jegyzője
62/281-022
jegyzo[at]morahalom[dot]hu

Tóthné Klamik Gyöngyi - a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának Költségvetési és Adóosztály vezetője

62/281-022
klamik.gyongyi[at]morahalom[dot]hu
4. Ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Társulási Tanács létszáma: 10 fő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.

info[at]homokhat[dot]hu

https://www.hoszkp.hu/

Tel: 62/254-286

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.

alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
alapító határozat: 71/2006. (XII.05.) Tkt határozat
létrehozásának éve: 2006.12.05.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torz... weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).

vezető: Csótiné Ördög Edit
Tel: 62/254-286
E-mail: vezeto[at]hoszkp[dot]hu
Web: https://www.hoszkp.hu/

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ működési engedélye elérhető a https://www.hoszkp.hu weboldalról.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: (62) 562-662
Fax: (62) 562-601


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.A

közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi

szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy

ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának a Társulási Megállapodása és SZMSZ-e az előző „I.2.” pontban található

2.A helyi

önkormányzat önként vállalt feladatai

A Homokháti

Kistérség Többcélú Társulásának és intézményének feladatait a Társulási Megállapodás

tartalmazza, amely az előző „I.2.” pontban található.

3.Államigazgatási, önkormányzati,

és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel

rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen

eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges

dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)

meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának

módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési,

fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető

formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás,

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet

megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A szociális alap és szakellátás, valamint a család- és gyermekjóléti feladatellátás átruházott feladataival, ellátásaival kapcsolatban ténylegesen eljáró szerv a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ, az I.2. ponthoz csatolt Társulási Megállapodás 2. számú függelékében ezen feladatok kapcsán meghatározott illetékességi területeken.

Ezen ügyekben eljár: a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

A védőnői szolgálat, a tanyagondnoki szolgálat, a közétkeztetés és a gyermekétkeztetés átruházott feladataival, ellátásaival kapcsolatban ténylegesen eljáró szerv a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ, az I.2. ponthoz csatolt Társulási Megállapodás 2. számú függelékében ezen feladatok kapcsán meghatározott illetékességi területeken.

Ezen ügyekben eljár: a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

A szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, formanyomtatványokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működési területén Mórahalom város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 17/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A 17/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád vármegye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

Ezzel kapcsolatos további információk a https://www.hoszkp.hu/ oldalon találhatóak

4.A közfeladatot

ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket,formanyomtatványokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működési területén Mórahalom város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 17/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A 17/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád vármegye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

Ezzel kapcsolatos további információk a https://www.hoszkp.hu/ oldalon találhatóak

5.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei (vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

Adatvédelmi Szabályzat

Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Közadatok újra hasznosításának szabályzata

Közzétételi és publikálási szabályzat.

6.A

közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés

módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-
7.A

testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés

(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,

ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve

összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem

korlátozza

A döntések előkészítésének rendjét, szabályait, az ülések helyét, idejét,

nyilvánosságát a társulás Társulási Megállapodása és SZMSZ-e tartalmazza, amely

az „I.2.”

pontban található.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2019.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2020.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2021.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2022.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2023.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2024.

Munkaterv 2024.

8.A törvény

alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi

önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

a benyújtás időpontjától

Az

előterjesztéseket lásd az előző II. 7. pontban a Jegyzőkönyvek és előterjesztések

cím alatt.

9.A

közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

a https://www.morahalom.hu/hu/tarsulasok

oldalon a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása név alatt található

a https://www.hoszkp.hu/

oldalon található

10.A

közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok

eredményei és indokolásuk

-
11.A

közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos

vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-
12.A

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az

illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az

adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat
Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat
Közadatok újra hasznosításának szabályzata
13.A

közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló

statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-
14.A

közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre

vonatkozó adatai

Központi

Statisztikai Hivatal

15.A közfeladatot

ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adata
16.
17.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


III. Gazdálkodási adatok

1.A

közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint

beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A Homokháti

Kistérség Többcélú Társulásának


költségvetése

költségvetési beszámolója

2.A

közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi

juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető

tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint

költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és

mértéke összesítve

A Homokháti

Kistérség Többcélú Társulásának statisztikai állományi létszáma: 0 fő

A társulás vezetői és vezető tisztségviselői illetményben, munkabérben és rendszeres juttatásban, valamint költségtérítésben nem részesülnek.

3.A

közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény

szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére

vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást

visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-
4.Az államháztartás

pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a

szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött

szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai,

a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő

beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió forintot elérő szerződések listája2017.
2019.
2020.

5.A

koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati

kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat

eredménye)

-
6.A

közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen

egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói

érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,

kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,

alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,

ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-
7.Az

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó

szerződések

-
8.Közbeszerzési

információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött

szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2024.