Széchenyi 2020

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának bemutatása

A települési önkormányzatok képviselő-testületei 1996. július 19-én hozták létre a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását, melynek alapító tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Üllés, Szatymaz, Zákányszék és Zsombó. 2018-ban csatlakozott a Társuláshoz Kistelek és Újszentiván.

A Társulás ellátja a Társulási Megállapodásában rögzített térségi és ágazati feladatokat, továbbá a tagönkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladat- és hatásköröket a vonatkozó szakági, szakmai szabályok és működési engedélyek alapján, az alábbiak szerint:

A társulás tagjai saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, amelynek megvalósítása során a társulás tagjai a közigazgatási területükre vonatkozóan kidolgozott koncepció alapján különféle hulladékkezelő-, gyűjtő és válogató létesítmények kialakítását, eszközök beszerzését, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják, amelyek együttesen a Homokháti Hulladékgazdálkodási Rendszert fogják alkotni,

 • a regionális szempontból fontos fejlesztések megvalósítása,
 • az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív beruházások létrehozása,
 • a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből adódó speciális problémák megoldása,
 • az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta előnyök kihasználása,
 • egységes-hatékony kistérségi menedzsment érvényesítése,
 • Csongrád-Csanád vármegye terület és településfejlesztésének kölcsönös érdekeltségén alapuló koordinálása,
 • helyzetelemzés alapján javaslatokat dolgoz ki a gazdaság problémáinak kezelésére,
 • az ipar, a mezőgazdaság, infrastruktúra valamint az idegenforgalom fejlesztésére,
 • a foglalkoztatottság helyzetének javítására,
 • a térségi és helyi kezdeményezések ösztönzése, azok határozott képviselete és összehangolása a megyei, regionális és országos célkitűzésekkel, programokkal,
 • átfogó területfejlesztési koncepciót, közép és hosszú távú fejlesztési célokat dolgoz ki,
 • a térségre területfejlesztési operatív programot készít,
 • feltárja a fejlesztési célok finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a pályázati lehetőségek bevonására.

A Társulás munkaszervezeti feladatait 2013.06.30. napjáig saját munkaszervezete útján látta el, ezen feladatokat a társulási tanács döntésének értelmében 2013.07.01. napjától a társulás székhelyönkormányzatának polgármesteri hivatala a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal útján látja el.

A Társulás munkaszervezetét ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal feladatai különösen: a Társulás tagönkormányzataival való kapcsolattartás, a társulási ülések megszervezése, a határozathozatalt segítő döntés-előkészítő anyagok kidolgozása, összegyűjtése, postázása, a Társulási ülések jegyzőkönyvének vezetése, beszámoló, tájékoztató készítése a társulás tevékenységéről, a Társulás határozatainak végrehajtása, rendezvényeinek előkészítése, lebonyolításának szervezése, a Társulás adminisztratív és kommunikációs feladatainak ellátása, megszervezése, a Társulás pályázatainak előkészítése, megvalósítása.

A Társulás döntéshozó szerve a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa.

A Társulás megalakítását követően sok kisebb pályázatot valósított meg.


A Társulás pályázatai közül kiemelkedik:

I. A DAOP-3.2.1-2008-0020 azonosító számú, „Homokháti Önkormányzatok közösségi közlekedéshez kapcsolódó összehangolt infrastruktúrafejlesztése” című pályázat, amelynek főbb adatait az alábbiakban ismertetjük:

 • Támogatás összege: 276.003.183,-Ft
 • Önerő összege: 86.369.512,-Ft
 • Projekt összköltsége: 362.372.695,-Ft
 • Támogatási intenzitás: 82 %
 • Megvalósítás időszaka: 2009.03.01. - 2012.06.22.

A projekt 7 önkormányzat közös közösségi közlekedésfejlesztési projektje volt, melynek keretében

 • központi buszvárók felújítására, akadálymentesítésére, új megállók kialakítására, bel- és külterületi buszvárók építésére/felújítására/cseréjére, buszfordulók építésére/felújítására, valamint buszparkolók kialakítására került sor,
 • a beruházás eredményeként térségi szinten jelentősen javultak a közösségi közlekedés feltételei, különös tekintettel az érintett népesség 37,5%-át adó külterületei lakosságra,
 • az infrastrukturális fejlesztést komplex programmá teszi az egységes arculati elemekkel elkészült tájékoztatási és információs rendszer (informatikai hálózat és információs táblák, egységes közlekedési kiadvány megjelentetése), valamint az elérhetőséget javító kerékpártárolók kihelyezése a köz- és csomópontokban,
 • az akadálymentesítéssel és a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésével hangsúlyt kapott a fenntarthatósági elveknek való megfelelés is.

A projekt pénzügyi és szakmai szempontból 2012.06.22. napján lezárult. Ezután kezdetét vette az öt éves projekt fenntartási időszak, amelynek elteltét követően a pályázat 2017.06.22. napjával lezárult.


II. A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat

A Társulás 2017-ben módosította társulás megállapodását, amelybe felvételre került a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására irányuló fejlesztési feladat és ennek megvalósítása érdekében csatlakozott a társuláshoz 2018-ben Kistelek város és Újszentiván község.

Ezzel a Társulás megkezdte előkészíteni a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére megjelent pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázatot.

A társulás által tett intézkedések eredményeként a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1268/2018. (VI.11.) Kormányhatározatban foglaltak szerint bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretébe.

Ezután a társulás előkészítette a pályázat támogatási kérelmét, és konzorciumi megállapodást kötött a KEHOP programok megvalósítását országosan végző Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft-vel a projekt közös megvalósítására vonatkozóan. Az NFP Nonprofit Kft. feladatait 2023. 01. 01. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM), mint jogutód költségvetési szerv vette át.

A pályázat támogatási kérelmét a szakmai minősító szervezet az NHKV jóváhagyta. A pályázat azonosító száma: KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 lett.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat támogatási szerződése a KEHOP IH jóváhagyását követően 2018.12.13. napján került aláírásra és lépett hatályba.

A szerződést 2022. március 01. napjával módosították felek, majd ezt követően 2022. 10. 25. napján – ismételt módosítás következtében - aláírásra került a jelenleg is hatályos támogatási szerződés.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt főbb adatai és tartalma:

Projekt alapadatai:

Végső Kedvezményezett: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Projekt előkészítéséért felelős: Építési és Közlekedési Minisztérium (jogszabály és a felek közötti konzorciumi megállapodás alapján)

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2022.03.01.

Támogatás összege: 3 852 356 844 Ft

Összköltség: 4 293 188 286 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024. május 01.


A projektterület 13 db önkormányzata az 1996-ban alapított és azóta több térségi fejlesztést megvalósító Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító szám: 358213; adószám: 15358213-2-06) (továbbiakban: Tárulás) társulási megállapodását módosította, a közeljövőben a Társulás által megvalósítani tervezett térségi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokháti Önkormányzatok Kistérség fejlesztési Társulásának célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt. A társulási közös cél elérése érdekében a Társuláshoz csatlakozott a fejlesztéssel érintett Kistelek város és Újszentiván község is 2018. folyamán.

A Társulás a jelen pályázati forrás bevonásával igyekszik kiépíteni és fejleszteni a projektben részt vevő társulási tagtelepülések hulladékgazdálkodási rendszerét, különös tekintettel hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztésére.

A Társulás annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek, a vonatkozó irányelveknek és ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak jelenleg a mórahalmi telephely fejlesztését, a részt vevő többi településen újra használati központok kialakítását, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését és a jelenleg üzemelő gyűjtési rendszer fejlesztését tervezi megvalósítani.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé teszik azt, hogy első sorban a mórahalmi telephelyen olyan beruházásokat valósítson meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A jelenlegi rendszer fejlesztését a meglévő kapacitások fejlesztésével és új kapacitás kiépítésével tervezi a Társulás megvalósítani.

Növelni kívánja a közszolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelenleg használatban lévő edények számát, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát. A társulás területén egységesen bevezetésre kerül a három kukás rendszer, amely biztosítja a megfelelő színvonalú szelektív gyűjtés lehetőségét. A fejlesztés hatására bevezetésre kerül olyan területeken is a házhoz menő szelektív gyűjtés, ahol ez idáig ez nem valósult meg, illetve jelenleg zsákos gyűjtés történik. A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatásai színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a jelenlegi járműflotta korszerűsítése és bővítése.

Az elkülönített hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése szükséges az előírt országos célok teljesítéséhez, mely célok elérésére a Társulás kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövőben a fejlesztési beruházások meghatározása során. Kiemelt figyelmet szentel a Társulás és a zöld hulladék gyűjtésére, kezelésére.

A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség, megnő az elő- illetve utókezeléshez szükséges kezelőterületek (térbeton) felületigénye.

Amennyiben a hulladékkezelést egy megnövelt területen fogja végezni a szolgáltató a hulladék saját nedvességtartalmából és a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése és kezelése olyan szükségszerű velejárója a rendszer bővítésének, amely kialakítása nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez.

A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább a csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

A Társulás nagy hangsúlyt kíván fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztésre. Ennek keretein belül célja a jelenlegi környezettudatos szemlélet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.

A projekt keretein belül kívánja a Társulás megvalósítani a projekt nyilvánosság előtti bemutatását, a lakosság széleskörű tájékoztatását.

A Társulás álláspontja szerint a telephelyek jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A projekt indikátorai:

A Társulás 2019., 2020. és 2021. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat szakmai előkészítése jegyében telt. A 2022. és 2023. évi időszakban a kivitelezés és eszközbeszerzés projektrészek kapcsán történtek előre lépések. Ezen időszakok alatt a pályázat főbb tevékenységei kapcsán az alábbi táblázatban ismertetett előre lépésekre került sor:

Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:


A Társulás tervei szerint 2023-ban a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására-, a különféle tervek és műszaki specifikációk kidolgozására és jóváhagyására, majd ezeket követően 2024.05.01-ig a pályázat tényleges megvalósítására kerül sor.Általános Közzétételi Lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022
info[at]homokhat[dot]hu

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Megállapodása és SZMSZ-e
A társulás munkaszervezeti feladatait Mórahalom Városi Önkormányzat látja el, a feladatellátásra megbízott munkavállalók munkaköri leírása szerint.
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Nógrádi Zoltán - elnök

62/281-079
nogradi[at]morahalom[dot]hu

Sánta Gizella - alelnök
62/285-011
ruzsa[at]ruzsa[dot]hu

Dr. Tóth Krisztián – a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának jegyzője
62/281-022
jegyzo[at]morahalom[dot]hu

Tóthné Klamik Gyöngyi - a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalom város polgármesteri hivatalának Költségvetési és Adóosztály vezetője

62/281-022
klamik.gyongyi[at]morahalom[dot]hu
4.Ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend
5.Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Társulási Tanács létszáma: 15 fő

6.Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
-
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke -
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai -
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve -
10.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: (62) 562-662
Fax: (62) 562-601

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a Társulási Megállapodása és SZMSZ-e az előző „I.2.” pontban található
2.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának és intézményének feladatait a Társulási Megállapodás tartalmazza, amely az előző „I.2.” pontban található.
3.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről -
4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények -
5.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei (vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

Adatvédelmi szabályzat
Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat
Közadatok újra hasznosításának szabályzata
Közzétételi és publikálási szabályzat

6.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
7.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A döntések előkészítésének rendjét, szabályait, az ülések helyét, idejét, nyilvánosságát a társulás Társulási Megállapodása és SZMSZ-e tartalmazza, amely az „I.2.” pontban található.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2019.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2020.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2021.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2022.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2023.

Jegyzőkönyvek és előterjesztések 2024.

Munkaterv 2024.
8.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az előterjesztéseket lásd az előző II. 7. pontban a Jegyzőkönyvek és előterjesztések cím alatt.
9.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények a https://www.morahalom.hu/hu/tarsulasok oldalon a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása név alatt található
10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -
11.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -
12.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzatAdatvédelmi szabályzat
Közérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat
Közadatok újra hasznosításának szabályzata
13.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
14.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
15.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -
16.
17.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


III. Gazdálkodási adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának


költségvetése

költségvetési beszámolója

2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának statisztikai állományi létszáma: 0 fő

A társulás vezetői és vezető tisztségviselői illetményben, munkabérben és rendszeres juttatásban, valamint költségtérítésben nem részesülnek.

3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

-
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) -
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések-
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések -
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
2024. évi közbeszerzési terv