Szociális város rehabilitációs fejlesztések MórahalmonMórahalom Szocio-kultúrális portál

Szociális városrehabilitációs fejlesztések Mórahalmon
DAOP-5.1.1-09-2F-2012-0001


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Mórahalom Város Önkormányzata és a Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet a „Szociális város rehabilitációs fejlesztések Mórahalmon” projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini projektek támogatására.

I. A pályázatok célja


A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok elsősorban az akcióterület lakossága számára kizárólag az akcióterületen megvalósulva.

II. A pályázók köre

Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.


III. Támogatható tevékenységek köre

- Bűnmegelőzést elősegítő programok megvalósításának
- Helyi környezettudatosságot segítő szemléletformáló akció

- Családsegítő szolgáltatások kiterjesztése

- Gyermekintegrációs képzési program
megvalósításának részletezése, alábontása:

IV. Támogatható tevékenységek részletezése, pályázható alterületek

Bűnmegelőzést elősegítő programok megvalósításának részletezése, alábontása:
- Szociális akcióterület komplex közbiztonsági program veszélytérkép adatainak segítségégével történő kidolgozása
- Bűnmegelőzési szórólapok készítése
- Közbiztonsági lakossági fórumok tartása
- Élménypedagógiai tréning tartása bűnmegelőzés célzattal
- Járőrszolgálat biztosítása

Helyi környezettudatosságot segítő szemléletformáló akció részletezése, alábontása:
- 5 db kerekasztal megbeszélés az alábbi témakörökben:
Akcióterületi környezetvédelmi problémák és megoldási javaslataik
A kistérség vízvisszatartási problémakörei
Éghajlatváltozás kihívásai
Környezet és egészségtudatosság kapcsolata
Ökotermékek a homokhátságon
- 2 napos ökofesztivál és ökotermékek kiállítása Mórahalmon
- Szakvezetéses túrák

Családsegítő szolgáltatások kiterjesztése
- Szülői kompetencia tréning és családfelállítási csoport
- Szervezetfejlesztő tréning
- Autogén tréning

Gyermekintegrációs képzési program
- Állattartás, állatgondozás
- Hagyományőrzés
- Kézműves foglalkozások
- Természetben
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014.02.20. záró időpontja legkésőbb: 2014.12.31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
- A rendelkezésre álló keret: 23.946.720 Ft.
- Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
- Támogatási intenzitás: 100 %
- Támogatás összege: minimum 200.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2014.03.01.–től folyamatosan a pályázati keret kimerüléséig

V. A pályázat benyújtása

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, doc formátumban rögzítve), zárt csomagolásban, postai küldeményként az alábbi címére kell beküldeni:

Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, József Attila utca 6.

A pályázati dokumentáció előlapját jelölni kell: „E”-vel az eredeti példányt és „M”-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás címe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!


A Működési Kézikönyv az eljárásrendre vonatkozóan, a Pályázati felhívás, Pályázati útmutató, Jelentkezési lap Mórahalom Város és a Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. hivatalos honlapjáról (www.morahalom.hu, www.morapartner.morahalom.hu) tölthetők le. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a 06/70-37-47-222-as telefonszámon tehetik fel.

VI. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések