Széchenyi 2020

Szociális és gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos információk

Szociális ellátások


Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 53/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

A rendelet célja:
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, és szociális ellátások igénylésének és megállapításának helyi feltételeit és szabályait.
A Képviselő-testület a rendeletében szabályozott szociális támogatások biztosítása révén a szociális szempontból rászorult családoknak nyújt segítsége, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban keresőtevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Lakhatási költségek viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 7. §

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről
Nyilatkozat-alkalmi munkáról
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Vagyonnyilatkozat


Ápolási támogatás

A 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozónak az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás.

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 8. §

Letölthető nyomtatványok:

Ápolási díj kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről

Nyilatkozat-alkalmi munkáról
Vagyonnyilatkozat


Gyógyszertámogatás

Havonta rendszeresen felmerülő gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás.

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 9. és 10. §


Letölthető nyomtatványok:
Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről
Nyilatkozat-alkalmi munkáról
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez


Gyermekek részére nyújtott étkeztetési támogatás


Gyermekek részére nyújtott étkeztetési támogatás.

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 11. §


Letölthető nyomtatványok:

Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről

Nyilatkozat-alkalmi munkáról
VagyonnyilatkozatRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.

A rendkívüli települési támogatás igényelhető:
- létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklésére, vagy
- gyermek rászorultságára tekintettel, vagy
- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 13. – 16. §


Letölthető nyomtatványok:
Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről
Nyilatkozat-alkalmi munkáról
Nyilatkozat tüzifához

Lakáskarbantartási támogatás

Szociális rászorultság alapján nyújtott lakáskarbantartási támogatás

- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 17. §

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről
Nyilatkozat-alkalmi munkáról
KÖZTEMETÉS

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. §
- Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 12. §


Letölthető nyomtatványok:
Kérelem
Munkáltatói igazolás
NYILATKOZAT őstermelésről
Nyilatkozat-alkalmi munkáról


RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alkotott 1997. évi XXXI. Törvény


A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A törvény meghatározza a fentiekben megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, pénzbeli

támogatásnak, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.


- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19. § - 20/B §Letölthető nyomtatványok:
Kérelem
Munkáltatói igazolás

NYILATKOZAT őstermelésről

Nyilatkozat-alkalmi munkáról
HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. §

Letölthető nyomtatványok:

Formanyomtatvány Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáhozÜgyintézés:


Az ügyet intéző osztály: Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály

Ügyintézés helye: Mórahalom, Szentháromság tér 1., Fszt. 10-es szoba

Ügyfélfogadás ideje:


  • hétfő: 7.30 - 16.00
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 7.30 - 17.00
  • csütörtök: 7.30 - 16.00
  • péntek: 7.30-12.00
Az eljárás kérelemre indul, az ügyintézési határidő 30 nap.